Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

За успешното гнездене на орлите е необходимо съчетанието от спокойно място в съседство на ловната територия, подходящо високо дърво удобно за построяване на гнездо, което да дава възможност за лесно излитане и набиране на височина, а от друга страна достатъчно отдалечено от разположените в съседство гнезда на конкурентни видове, като скалния орел например.

От 1998 г. царският орел се наблюдава редовно в Сливенско, като тук е отбелязана и максималната численост на група птици на едно място в България: 8 половонезрели царски орела едновременно наблюдавани през август 2000 година. Присъствието на тези птици се обуславя най-вече от големите лалугерови колонии, които съставят основната част на богатата хранителна база в района. .

Гнездото е разположено на около 900 метра надморска височина, малко под билото на планински хребет на място предлагащо отлични условия за гнездене и често използвано от орлите за почивка. Избраното дърво е повече от стогодишна липа, а гнездото е на около 12 метра височина от земята, с диаметър около 1,5 метра.

Денят преди това беше посветен на набелязването на най-подходящото дърво в района. Самото поставяне продължи седем часа и завърши едва при падането на здрача.

Удоволствието от добре свършената работа не беше засенчено нито от голямата умора, нито от почти двучасовия нощен преход в планината на връщане.

Благодарности към Сливенския спелео клуб, които осигури необходимата алпийска техника, за обезопасяване на работа при поставяне на гнездото.

Остава надеждата орлите да харесат новото гнездо, а поставянето на изкуствени гнезда ще продължи като част от проекта на БДЗП за опазване на видове и хабитати в Сливенско.