Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Най-актуалната публикация за опазване на природата
в България!

Излезе от печат най-новото издание на Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/, което представя най-важните места за птиците в България. Описани са 114 орнитологично важни места /ОВМ/, което е минимумът за включване в европейската екологична мрежа Натура 2000, съгласно Директивата за птиците. Официалната презентация на книгата е на 18 юли 2007 г. в София. Събитието ще почетат посланикът на Европейската комисия в България г-н Майкъл Хъмфрис и Министърът на околната среда и водите – г-н Джевдет Чакъров.

Защо е важна тази книга?
В 640 страници на български и английски език, книгата представя мрежата от ОВМ в България и тяхното значение за опазване на птиците на световно равнище, в границите на Европейския съюз и в цяла Европа. Местата са определени по стандартните орнитологични критерии на BirdLife International, с участието на над 150 експерти и любители на птиците. Книгата дава базова информация за оценка как се прилага Директивата за птиците в България след присъединяването ни към Европейския съюз. Оценката е стандартна процедура на Европейската комисия към всички страни-членки и се прилага на всеки три години. Данните в книгата са основата за сравнение при проследяване на състоянието на ОВМ и в световен мащаб.

Какво съдържа книгата?
Пълна информация за ОВМ в България в електронен вид излезе още преди година, с внасяне на документацията за тях като проектозони от Натура 2000. В печатното издание наред с орнитологичната стойност, природозащитния статус и грозящите всяко място заплахи, са описани и препоръчителните режими за управление и мерки за опазване – с информация, карти, снимки, диаграми и подробни приложения за законодателство, източници и статистически данни. Публикацията надгражда издадената преди 10 г. първа книга за ОВМ в България, като представя 64 нови места и прави оценка на значението на мрежата за 223 вида птици.

Защо и за кого е полезна книгата за ОВМ?
Част от анализите в книгата касаят уязвимостта на ОВМ и насочват към природосъобразни практики и решения ползвателите и собствениците на земите, експертите в областта на екологията, природозащитата и планирането.  Изключително полезни за органите на местните власти, за потенциални инвеститори и за туроператорите, са конкретно разписаните препоръчителни режими за природосъобразно стопанисване на терените, попадащи в рамките на ОВМ у нас. Изданието е безспорен авторитет за научните среди и полезна придобивка за всяка лична, академична и обществена библиотека.

ОВМ и Натура 2000
Този изчерпателен труд е плод на дългогодишна работа на широк кръг специалисти. Наред с отговорите, които дава, публикацията поставя и редица въпроси. Шест месеца след присъединяването ни към ЕС, в България все още не е обявена мрежата Натура 2000, а много ОВМ в качеството им защитени територии се зачеркват от картата на районите под защита и са подложени на унищожение. Известни на широката общественост са например случаят със заличаването на Защитена местност Камчийски пясъци през миналата година и опитите за заличаване на Природен парк Странджа това лято.