Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Река Марица е основен елемент от зелената инфраструктура на Пловдив и символ на града. Реката е любимо място за спорт и отдих на пловдивчани, предоставя запазена природа, уникален микроклимат и природно разнообразие в силно урбанизираната градска среда. Всичко това е застрашено от реализирането на инвестиционното предложение (ИП) за укрепване и социализация на р. Марица в границите на гр. Пловдив. В настоящия му вид, ИП цели и ще доведе до драстична промяна в зелената система на града, а именно до превръщане на добре запазената екосистема на р. Марица, в силно модифицирана река от канално-парков тип. В настоящия му вид, инвестиционното предложение крие значителни рискове освен за уникалния градски ландшафт, и за редица редки и защитени растителни и животински видове и места от ключово значение за тяхното оцеляване. Предвид намеренията за строителство в речното корито се създават и рискове за наводнения при високи водни нива.

Въпреки обществената значимост, характера и мащабите на въздействие на инвестиционното предложение, представените на общественото внимание Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) и Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) са с недопустимо ниско качество. Представените в тях оценки и заключения в основната им част са необективни, не са базирани на най-добрата налична информация, основани са на необективни методики и свободна интерпретация на данни. Липсва научен подход при събиране, анализ и интерпретация на данните.

Българско дружество за защита на птиците счита, че:

  • ДОСВ и ДОВОС не отговарят на изискванията на Закон за биологичното разнообразие и Наредбата за ОС и не дава реална представа за степента на въздействие на ИП. Решението по ОВОС не следва да съгласува инвестиционното предложение в настоящия му вид, тъй като ще доведе до значително отрицателно въздействие върху видове и местообитания, предмет на опазване в зоните;
  • в настоящия му вид, реализацията на това ИП, ще има силно отрицателно въздействие върху река Марица и в тази връзка, върху ключов елемент от зелената инфраструктура на гр. Пловдив. Напълно ще унищожи или значително ще деградира природни местообитания и местообитания на много целеви видове животни, предмет на опазване в защитени зони – „Марица-Пловдив“ и „Река Марица“. Това практически ще обезсмисли съществуването на защитените зони в границите на град Пловдив и ще замени естествени и полу-естествени речни и крайречни местообитания и местообитания на видове, с изкуствено създаден канал със съпътстващи паркови елементи;
  • в настоящия му вид, реализацията на това ИП ще доведе до нарушаване на природозащитното законодателство.

Становищата на БДЗП относно ДОСВ и ДОВОС на инвестиционно предложение: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив” върху защитена зона BG0002087 „Марица-Пловдив“ по Директивата за опазване дивите птици 2009/147/ЕО и защитена зона BG0000578 „Река Марица“ по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 92/43/ЕИО, с възложител община Пловдив, може да намерите тук.