Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Rashid Rashid

Българското дружество за защита на птиците закупи първите земи, които ще бъдат управлявани природосъобразно в полза на три световнозастрашени вида: царски орел, ловен сокол и европейски лалугер, в рамките на дарителската кампания „Земя под заКрила“. Закупените 29 декара са на територията на Южен Сакар, близо до Тополовград и Свиленград, в райони, които са известни като гнездови територии на емблематичния царския орел.

Макар че закупуването на земя за природозащитни цели е кауза на БДЗП от много години, това е първата подобна инициатива, осъществена изключително с финансовата подкрепа на индивидуални дарители. Целта на организацията е да събере достатъчно средства за закупуването на 100 декара земя в Сакар, за да подпомогне възстановяването на трите вида, чието съществуване в българската природа е застрашено главно заради загубата на местообитания.

Новозакупените земи няма да имат официален статут на защитени територии, за чието обявяване правомощия имат държавните институции. Като най-старата природозащитна организация в страната, БДЗП поема отговорността да ги поддържа в благоприятно природозащитно състояние, с фокус към опазването на царския орел, ловния сокол и европейския лалугер, като с това допринася за благосъстоянието на цялото биоразнообразие и природа в района. Основна цел при управлението на териториите е възстановяването и опазването на местообитанията и видовете, заради които те са закупени, както и заради други видове и местообитания, които са с неблагоприятен природозащитен статус и са характерни за съответния район.

Начините, по които БДЗП поддържа в благоприятно състояние тези земи са:

  • възстановяване на разораните пасища чрез възобновяване на тревната растителност по естествен път или чрез засаждане на местни тревни видове;
  • възстановяване на обрасли с храсти пасища. Премахване на част от нежеланата растителност с цел поддържане на мозаечния вид на местообитанието и богато биоразнообразие, като целта е тези затревени площи да отговарят и на критериите за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони и директните плащания на площ в полза на местните фермери;
  • управление на устойчиво възстановените постоянно затревени площи чрез паша на домашни животни или косене за сено: пълното премахване на храстите и дърветата от постоянно затревените площи е пагубно, както за дивите животни, които ги обитават, така и за качеството и устойчивостта на пасището като ресурс за изхранване на селскостопанските животни.

Закупуването на земя и възстановяването и защитата на биоразнообразието в нея се превърна в един от основните инструменти на гражданските природозащитни сдружения в цял свят. В Европа едни от най-старите традиции в закупуването на земя с цел природозащита е на Кралското дружество за защита на птиците във Великобритания (RSPB), което от основаването си през 1889 г. до днес е придобило чрез покупка и дарения близо 130 000 ха частна земя. Днес тази земя представлява мрежа от безценни резервати, приютяващи най-редките птици и други животни и растения на острова, посещавани от милиони хора, търсещи досег с най-запазената дива природа на острова.

До момента кампанията „Земя под заКрила“ е събрала почти една трета от целевата сума и продължава до края на годината. Даренията могат да бъдат направени с карта, по банков път или чрез SMS, както е описано на страницата на БДЗП.