Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Първите жертви открити под електрически стълбове по време на теренни проучвания, проведени в Западна България, са черношипа ветрушка (керкенез), гарван и сойка. С тези резултати стартираха посещенията на терен, които се провеждат по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“, който се изпълнява от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Българското дружество за защита на птиците към програма LIFE на ЕС.

Мониторингът е съсредоточен в няколко защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 – „Свищовско-Беленска низина“, „Комплекс Беленски острови“, „Никополско плато““, Златията“, „Врачански Балкан“ и „Кресна“.  Теренните проучвания в тези защитени зони се провеждат всеки месец, като се проверяват рискови за птиците въздушни електропроводи. Потенциално опасните електропроводи бяха предварително определени на база специален анализ от ГИС експерти на БДЗП и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. На този етап посещенията на място ще дадат възможност за събирането на допълнителна информация за рисковите за птиците електропроводи в западната част на страната.

През последните години въз основа на подобни проучвания, провеждани в други части на страната и в резултат на сателитно проследяване на маркирани с предаватели птици стана ясно, че една от основните заплахи за едрите птици е именно необезопасените електрически стълбове от електропреносната мрежа. Често в природата птиците стават жертва на токов удар при кацане върху необезопасен електрически стълб или от директен сблъсък с проводници.

Това проучване ще продължи три години, като зоните, които бъдат определени като потенциално опасни ще бъдат обезопасявани поетапно в рамките на проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“, съфинансиран от програма LIFE на ЕС. Изпълнението му е естествено продължение на дългосрочната политика на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и БДЗП за опазване на биологичното разнообразие.