Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Гласът на гражданското общество беше чут на двадесет и седмата конференцията на Обединените нации по климатичните промени (СОР27)!

По инициатива на Центъра за международно екологично право над 170 организации, сред които и БДЗП, отправиха апел към участниците в COP27 да възстановят в резултатите от срещата позоваването на човешкото право на чиста, здравословна и устойчива околна среда заедно с други основни човешки права. Въпреки че още през юли 2022 г. това право бе прието от 161 държави членки но ООН, в последните чернови, разглеждани за финалното решение на конференцията в Египет, то бешe отпаднало. В призива си настояхме препратката да бъде възстановена, за да се гарантира, че срещата ще се позове това право, признато от Общото събрание на ООН.

Призивът ни бе чут и резултатите от COP27 станаха първото решение от международни екологични преговори, което се позовава изрично на човешкото право на чиста, здравословна и устойчива околна среда:

Признавайки, че климатичните промени са споделена тревога за човечеството, държавите членки, когато предприемат действия, насочени към промените в климата, трябва да уважават, насърчават и изпълняват съответните им задължения към човешките права: правото на чиста, здравословна и устойчива околна среда, правото на здраве, правата на коренното население, местните общности, мигрантите, децата, хората със затруднения и хората в уязвима позиция и правото на развитие, както и джендър равенството, овластяването на жените и равнопоставеността на поколенията.“

За съжаление резултатите от COP27 не успяха да удовлетворят амбициите за смекчаване, което е необходимо за ефективната защита на това право и ще са нужни много усилия от наша страна да убедим правителствата и частния сектор да съобразят действията си с отговорността, която носят по отношение на правото на чиста, здравословна и устойчива околна среда.

Все пак с изричната препратка от документа от Шарм Ел Шейх направихме  макар и много малка стъпка към повече последователност в действията и принос към създаване на пътища за ефективна интеграция на правото на запазена околна среда в природозащитните политики.

В България все още не се говори в достатъчна степен за предизвикателствата, пред които се изправя обществото ни с настъпващите промени в климата. Докато на други континенти и дори в съседни на нас европейски държави темата се разглежда на всички нива, споделя се и гражданите биват информирани, и се предприемат действия, у нас по тази тема се мълчи. В същото време страната ни е изложена на сериозен риск от опустиняване и не сме защитени от екстремни природни катаклизми като засушавания, наводнения, бури и т.н. Належащо е да се предприемат активни действия, информационни и образователни кампании, свързани със смекчаване и адаптиране към климатичните промени, основани на правото на чиста, здравословна и устойчива околна среда, наред с другите човешки права.

Необходимостта от действия в борбата с климатичните промени тепърва ще ни изправя и пред необходимостта от натиск върху институциите, отговорни за прилагането на по-добри политики за адаптация и смекчаване на последствията от тях върху хората и природата.

Снимка: Gustavo Fring/Pexels

_____________

Конференция за промените в климата на ООН, 2022 г. или Конференцията на страните членки на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, наричана за краткост COP27, е 27-та конференция за климатичните промени на ООН, която се проведе от 6 до 20 ноември в Шарм ел Шейх, Египет. Климатичната конференция е ежегодната официална среща на страните членки на Рамковата конвенция от 95-а година насам, за оценка на напредъка в действията за справяне с климатичните промени. От 2011 до 2015 г. на нея се обсъжда и Парижкото споразумение като част от Платформата от Дърбан, създаваща общ план за действие срещу климатичните промени. Всеки финален текст на COP се приема с консенсус.