Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 1 декември Регионалната инспекция по околна среда – София и Българското дружество за защита на птиците, със съдействието на 1 и 5 РПУ София, направиха съвместна проверка на уличните търговци пред храм-паметника “Ал. Невски”. Повод за проверката бе сигнал, че се предлагат за продажба препарати на видове включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. При проверката бе установено, че един от търговците продава препарирана дропла (Otis tarda), вид който е включен в Червения списък на IUCN, като уязвим (една от трите категории за застрашеност в световен мащаб). Дроплата се счита за изчезнал от територията на България вид и въпреки, че този препарат най-вероятно е на повече от 30 години, информация за неговия произход представлява интерес за орнитолозите. За съжаление, търговецът не разполагаше с информация, която да спомогне за определянето на произхода на птицата. Съдейки по качеството на изработка на препарата и естествената поза на тялото на птицата, можем да допуснем, че той най-вероятно е бил подготвен за музейна експозиция. Предстои да се установи дали има липсващи препарати в природонаучните музеи в страната. Освен дроплата, за продажба бе изложена и коруба на шипобедрена костенурка (Testudo graeca), също световно застрашен вид. Съставен бе констативен протокол, а дроплата и костенурката бяха конфискувани и предадени на Националния природонаучен музей. На нарушителя предстои да бъде наложена парична глоба, чийто размер ще бъде определен от ресорната институция. Световната популация на дроплата се оценява на не повече от 37000 екземпляра и продължава да намалява. В Европа видът има най-голяма численост в Испания (23055 екз.), Португалия (1435 екз.) и Унгария (1200-1300 екз.). Основните причини за неблагоприятната тенденция на числеността на вида са загубата на естествените му местообитания и продължаващото преследване и безпокойство от страна на човека.