Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

От 15 април до 31 юли екип на БДЗП извърши регулярно индивидуално подхранване на шест гнездящи двойки царски (кръстати) орли в Защитена зона „Сакар“.

Четири от двойките успешно отгледаха малки и редовно се възползваха от предоставената храна. Три от двойките отгледаха по две малки. Четвъртата двойка е новосформирана, като успешно се адаптира и отгледа едно малко. И при четирите двойки и двете птици посещаваха площадките за подхранване.

Данните от поставените фотокапани документират ефекта от извършените подхранвания. Снимките показват интересни кадри на хранещите се двойки царски орли.

Дейността е в изпълнение на мярка от Плана за действие за опазване на кръстатия орел: 2.3.1.Изкуствено подхранване на двойките кръстати орли със среден гнездови успех под едно малко и е част от проект „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на кръстатия орел (Aquila heliaca) в Република България“ (BG16M1OP002-3.027-0005).

Целта на мярката е повишаване на гнездовия успех на вида. Основният проблем е нисък гнездови успех при някои двойки, като се очаква средният гнездови успех на подхранваните двойки да се увеличи от 1,5 малки на година на две малки на година.

Подхранванията през размножителния период имат за цел да повишат гнездовия успех на двойките. Част от двойките кръстати орли имат по-нисък гнездови успех, дължащ се на недостатъчната хранителна база в територията на двойката. Като следствие второто малко обикновено става жертва на агресия в люпилото (каинизъм) или загива от глад. Подхранванията също така минимизират риска от отравяне на възрастните кръстати орли, посещаващи сметища или места, където се изхвърлят умрели животни.

Подхранванията се извършават през размножителния период на орлите – от началото на инкубацията до момента на напускане на гнездото от младите птици. Избраните двойки се подхранват веднъж на всеки пет дни.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие, процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.