Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Нова гнездова колония на застрашения къдроглав пеликан се сформира в България. Птиците заеха изкуствен остров в Натура 2000 зона „Комплекс Калимок“, в близост до град Тутракан. Това е третото гнездово находище на вида в България, заедно с тези в езерото Сребърна и остров Персин (Белене).

В началото на месец декември 2020 г., в рамките на проект „Wetlands Along Lower Danube – healthy home for pelicans and people“, изпълняван от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), в Специално защитена зона „Комплекс Калимок“ беше изградена наколна дървена платформа с цел привличане към загнездване на къдроглавия пеликан. Приложен беше опитът от остров Персин, където изграждането на дървени острови доведе до образуването на две нови колонии на пеликани през 2016 и 2020 г. , които се размножават и в момента.

Съвместен екип от експерти на БДЗП, Дирекция на Природен парк „Персина“, Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ и „Калимок-Бръшлен“ ЕООД изгради наколна дървена конструкция с размери 4 х 8 м., височина 3 м. и обща площ 32 кв.м. Използван бе иновативен метод за привличане на пеликаните към гнездене. Екипът постави върху платформата три макета на пеликани в реални размери, чиято цел бе да събудят интерес в пеликаните и те максимално бързо да приемат платформата за свой дом.

Още в началото на месец март тази година малка група от 10 къдроглави пеликана бяха забелязани да нощуват на платформата. На 23 април, по време на редовния мониторинг, открихме общо 14 птици и три заети гнезда върху платформата. Интерсното е, че пеликаните са загнездили в непосредствена близост до изкуствените макети.

„Това е грандиозен природозащитен успех и поредна успешна стъпка в опазването на този величствен вид. Вече имаме общо четири колонии, разположени в три гнездовища при условие, че повече от 60 години съществуваше само една колония в България, тази в Сребърна. Сега всички сме в очакване на първите малки къдроглави пеликанчета да се излюпят успешно в новата колония в Натура 2000 зона „Комплекс Калимок“ каза Свилен Чешмеджиев от БДЗП, отговорник по опазването на вида.

Натура 2000 зона „Комплекс Калимок“ е влажна зона с международно значение за опазване на редица водолюбиви видове птици. Тук, по подобие на блатата на остров Персин, беше реализиран успешен проект, в рамките на който беше възстановен водният режим.
Изграждането на платформите и привличането на пеликаните да гнездят се извърши в рамките на проект „Wetlands Along Lower Danube – healthy home for pelicans and people“, финансиран от Whitley Fund for Nature. Финансирането от Фонда идва като продължение на Зеления Оскар за природозащита, получен от Емил Тодоров от БДЗП за работата по опазване на птиците по Дунав.