Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

20 обикновени мишелова и една забулена сова са намерени убити край Цалапица от експерти на БДЗП на 02.03.2007 г. по време на рутинен мониторинг. До убитите птици е имало и десетки гилзи от ловно оръжие. Бркониерската проява е в рамките на ОВМ Оризища Цалапица, прието за включване в Натура 2000

Двата вида птици са защитени и съгласно Закона за биологичното разнообразие е забранено тяхното улавяне, убиване, преследване, вземане на яйца, притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия, предлагане за продажба или размяна, препариране, излагане на публични места и размяна на препарирани екземпляри. При нарушение се предвижда глоба до 5000 лв. и допълнително обезщетение в размер на 200 лв. за всеки убит екземпляр обикновен мишелов и 150 лв. за забулена сова. За отстрел на защитени видове се предвижда  лишаване на извършителя от ловни права за период от 1 до 2 г.

Въпреки законовите забрани, отстрелът на защитени видове е често срещана практика, до голяма степен заради липсата на адекватни мерки и воля от страна на държавните институции, отговарящи за прилагане на природозащитното законодателство и санкциониране на закононарушителите. Още по-тревожен е фактът, че се бракониерства на места от изключително значение за птиците, обявени специално за опазвенето им. Грубото нарушаване на природозащитното законодателството и почти пълната липса на контрол по неговото прилагане ни изправя и пред реалния риск от изчезване на биологични видове.

За повече информация: Георги Попгеоргиев – БДЗП – Пловдив
тел:032/62 62 12 GSM 089/680 27 73