Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Преди десет години популацията на египетските лешояди се движеше стремително надолу поради заплахи, свързани с човешки дейности по целия миграционен път на вида. Чрез прилагане на природозащитните дейности на три континента експертите вече показаха, че дори видове, които мигрират, могат да бъдат спасени.

Много мигриращи видове по света са застрашени от изчезване. По същество животът е рискован, тъй като ежегодно провеждат пътувания на хиляди километри през много политически граници. По време на този път те рискуват да бъдат застреляни в една страна, отровени в друга и убити от ток в много от държавите, които пресичат, в зимните си квартири или в гнездовите си територии.

Няма как да се избегне усещането за безнадеждност сред експерите, когато се изправят пред огромните предизвикателства пред опазването на мигриращите видове. С огромни усилия даден вид би могъл да бъде защитен в гнездовите си територии или зимовища, но тези усилия се оказват напразни, когато птиците загиват по време на миграция.

Египетският лешояд, най-малкият лешояд в Европа, който е единственият далечен мигрант сред лешоядните птици на континента, е типичен пример за застрашен от изчезване мигриращ вид. В Източна Европа популацията на египетския лешояд рязко се срива – от >600 двойки през 1980 г. до около 50 през 2018 г. За този спад допринасят множество заплахи по целия миграционен път на птицата от Европа през Близкия изток до Африка. От 2010 г. експерти от България и Гърция полагат усилия за спасяването на Балканската популация на вида, но въпреки усилената работа, броят на египетския лешояд продължава да намалява.

Амбициозният проект „Нова надежда за египетския лешояд“, финансиран от програма LIFE на Европейският съюз, разшири работата по опазването на вида по целия миграционен път, включвайки 22 партньора от 14 държави на 3 континента. Нова статия в научното списание „Animal conservation”, публикувана на 21.11. показва, че популацията на Балканите е стабилизирана след прилагането на природозащитните дейности, обхващащо миграционния път на вида.

Happy trapping team with an adult Egyptian Vulture

Воден от природозащитния екип на Българско дружество за защита на птиците, екипът на проекта успя да намали риска от отравяне, токовите удари и директното преследване на египетския лешояд в 14 държави по маршрута, като започна и Програма за подсилване на балканската популация на вида, освобождавайки птици, отгледани на затворено, дарени от Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите. Като резултат от усилената работа, годишната смъртност на Балканската популация на египетския лешояд намаля с 2% при възрастните птици и с 9% при младите индивиди. Въпреки че тези проценти изглеждат незначителни, резултатите са обнадеждаващи: от 2018 г. популацията на египетския лешояд на Балканите вече не намалява, а остава стабилна с около 50 гнездящи двойки.

Постигнатият успех със спиране на намаляването на този световно застрашен вид обаче не означава край на  работата на екипа, посветена на египетския лешояд.

Много голяма част от успехите изискват усилията в минимизирането на използването на отрови и отровни примамки, премахване на незаконното убиване на птици, обезопасяването на стълбове и промотиране на безопасни за птиците дизайн на стълбовете – всички тези дейности трябва да продължат. Необходимо е полагането на постоянни усилия по целия миграционен път, както и осигуряване на тяхното финансиране, за да се постигне устойчивост. Въпреки всичко има искрица надежда, че с голям екип от всеотдайни хора, работещи в наистина междуконтинентални мащаби, дори видове, които мигрират на хиляди километри разстояние могат да бъдат спасени – постижение, което изглеждаше невъзможно само преди няколко години.