Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Днес Министър Арсенова се срещна с представителя на Кралското дружество за защита на птиците и БърдЛайф Интернешънъл във връзка с деловата му визита в нашата страна за оценка на постигнатото на този етап от България по отношение изграждането на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в частта й за птиците. Тъй като в рамките на преговорите за присъединяване страната е поела ясен ангажимент да завърши изграждането на тази част от мрежата до датата на присъединяване, още през май тази година между Министерството на околната среда и водите и Българското дружество за защита на птиците (партньора на Бърдлайф Интернешънъл в България) бе сключен меморандум за сътрудничество, с който БДЗП пое ангажимент да подпомогне правителството в тази нелека задача. Времевата рамка за осъществяването му е много строга, като пълната документация за местата от мрежата се очаква да бъде внесена в МОСВ от БДЗП през 2005г. , като през есента на същата година ще бъде поставено началото на широка обществена кампания и обществени обсъждания на предложенията. През 2006 година се очаква правителството да вземе своето решение и да представи на Европейската комисия местата за птиците, които се включват в НАТУРА 2000. В рамките на срещата стана ясно, че досега БДЗП е постигнало значителен напредък в изготвянето на документацията за местата и подготовка за изграждане на мрежата, като и е инвестирало над 160 000 Евро, основно международна помощ. Министър Арсенова заяви своята признателност за дългогодишното конструктивно сътрудничество между БДЗП и МОСВ, като изтъкна ключовата роля на БДЗП в процеса на изграждане на НАТУРА 2000. Министърът заяви, че в рамките до един месец ще бъде взето решение за подпомагане на дейностите БДЗП по изграждане на НАТУРА 2000 с около 120000 Евро, близо 2/3 от необходимата сума за завършване изграждането на мрежата НАТУРА 2000 в частта й за птиците. Господин Марк Дей сподели, че е впечатлен от доброто сътрудничество на направителствена организация с Правителствена институция по такъв важен в национално и международно отношение като НАТУРА 2000. Той подчерта, че новоприетите страни членки, които успешно и навреме са се справили със задачата си да определят местата за птиците за НАТУРА 2000, вече имат възможност да получават и усвояват, като част от структурните и регионалните фондове и програмата ЛАЙФ, средства за опазването и поддържането на тази мрежа. За съжаление, за онези страни, които не са се справили успешно с тази задача, фондовете са блокирани докато не изградят НАТУРА 2000. Министър Арсенова увери г-н Дей и участниците в срещата, че в България срокът ще бъде спазен и още веднъж подчерта, че разчита на по-нататъшното сътрудничество с Българското дружество за защита на птиците.