Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През изминалата седмица проведохме три обучения за младежи и студенти по програма „Младежи за околна среда“ чрез възлагане от РИОСВ – Пловдив.

Студенти от Биологическия факултет на Пловдивски Университет и Аграрен Университет преминаха еднодневни обучения за мониторинг на зимуващите популации на горска ушата сова и малък корморан. С тяхна помощ успяхме да преброим 106 горски ушати сови на така наречените „денувки“ на две от известните локации за град Пловдив.

По време на редовния мониторинг на нощувката на защитения малък корморан в града, отчетохме 1432 индивида. Студентите се запознаха и с други видове от фауната на р. Марица, като наблюдаваха малък ястреб, червеногръдка, зеленоглави патици и др. Впечатление направиха прибиращите се към нощувките си многохилядни ята посевни врани.

Обучението за мониторинг на защитени зони и защитени територии се проведе в резерват „Червената стена“. В рамките на дейността бе представена информация и за категориите защитени територии, биологичното разнообразие в района, както и биология и екология на хищните птици в резервата.

Теренните обучения се проведоха след серия от лекции за биологията и екологията на целевите видове, както и методики за мониторинг на защитени зони и защитени територии с цел проучване на биологичното разнообразие. Участие взеха общо 77 младежи, студенти заедно с техните преповадатели от 5 образователни институции – Пловдивски Университет и студентски клуб „Есетра“, Аграрен университет, ПГАСГ „Арх. Камен Петков“, Пловдив, Регионален Център за подкрепа на приобщаващото развитие – Пловдив.

В рамките на програмата и за целите на теренните обучения бяха закупени бинокли, които ще бъдат използвани и в бъдещите дейности на БДЗП със студенти и младежи.

Инициативата „Повишаване на капацитета за мониторинг на биологичното разнообразие чрез въвличане на младежи от целеви групи“ бе изпълнена по програмата на МОСВ „Младежи за околна среда“ чрез възлагане от РИОСВ – Пловдив“.