Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Дамян Петков

В края на юли приключиха дейностите по мониторинг на изкуствените гнездилки за червенонога (вечерна) ветрушка и синявица, които бяха поставени през миналата зима и пролет в подходящи месообитания в Северна и Северозападна България. Тогава съвместни екипи на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Електроразпределителни мрежи Запад АД (ЕРМ Запад АД) успешно инсталираха по 50 броя къщички за двата вида птици, като част от дейностите по проект „Безопасен полет за птиците на Дунав“.

© Дамян Петков

© Дамян Петков

През месеците май, юни и юли екип от експерти и доброволци на БДЗП успя да извърши мониторинг на гнездилките, като резултатите са обнадждаващи. Въпреки че не беше регистрирано гнездене на червеноноги ветрушки, голяма част от тези гнездилки бяха заети от черношипите ветрушки (керкенези), които успешно отгледаха своите малки. В две от къщичките беше регистрирано и гнездене на горска ушата сова.

Млади черношипи ветрушки, © Дамян Петков

При синявиците също беше постигнат положителен резултат. Припомняме, че съвместният екип на БДЗП и ЕРМ Запад АД постави общо 50 къщички за синявици по електрически бетонни стълбове, намиращи се в подходящи местообитания в специално защитените зони „Свищовско-Беленска низина“, „Комплекс Беленски острови“, „Обнова“, „Деветашко плато“ и „Студенец“. Това са едни от най-важните гнездови райони за този атрактивен вид в България. От общо 50 гнездилки, 30 бяха успешно заети от синявицата. Няколко двойки полски и испански врабчета също ги бяха харесали за свой дом. Синявиците успешно отгледаха своите малки, които вече летят, но все още се придържат в районите с поставените къщички.

© Дамян Петков

Тези дейности се извършват в рамките на проект „Безопасен полет за птиците на Дунав“ (LIFE19 NAT/SK/001023), финансиран по програма LIFE на ЕС.