Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Тревните площи и обработваемите земи са сред характерните за Златията местообитания

Проектът на Уинд Пауър България ЕООД попада на територията на Златията – единствената защитена зона (ЗЗ) от Натура 2000 за четири общини: Вълчедръм, Козлодуй, Мизия и Хайредин. Предвижда се монтирането на 150 генератора на площ от 5000 ха в землищата на пет населени места: гр. Вълчедръм, с. Горни Цибър, с. Златия, с. Разград, с. Черни връх.

Проектът за ветропарк ще се простира по цялата западна граница на ЗЗ Златията. В продължение на 20 км се планира монтирането три реда ветрогенератори с височина между 150 и 170 м. Информацията е предоставена на БДЗП от РИОСВ – Монтана съгласно Закона за достъп до обществена информация.

Тази огромна изкуствена бариера ще възпрепятства придвижването на гъски, включително и на световно застрашената малка белочела гъска, от река Дунав към вътрешността на Златията, където са основните територии за изхранване през зимата. По време на миграция и през размножителния период ще влияе отрицателно и на тръстиковия блатар (Circus aeruginosus), ливадния блатар (Circus pygargus), късопръстия ястреб (Accipiter brevipes), вечерната ветрушка (Falco vespertinus). Плодородната Златия дава убежище и на значителни популации от обикновени видове птици, обитаващи земеделските земи – полска чучулига (Alauda arvensis), полска бъбрица (Anthus campestris), късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), градинска овесарка (Emberiza hortulana) и др.

ЗЗ Златията е една от малкото равнинни територии, без полезащитни пояси. Запазена е като компактна открита територия и е най-подходящото място за реинтродукция на изчезналата от страната ни дропла (Otis tarda). Изграждането на ветроенергийния парк поставя под въпрос бъдещото развитие и перспективи пред община Вълчедръм. Стратегията на общината предвижда развитие на земеделието и селското стопанство. Даването на приоритет на ветроенергийните паркове няма да реши проблема с безработицата, нито ще направи общината по-привлекателна дестинация за алтернативни форми на туризъм, за развитие на модерно селско стопанство или конкурентоспособна преработваща икономика. Проектът за най-големия ветроенергиен парк в България поставя отново на дневен ред въпроса за липсата на Национална стратегия за възобновяемите енергийни източници.

В светлината на новите данни за ветроенергийните паркове и националната сигурност, за които БДЗП вече съобщи, буди тревога и фактът че АЕЦ Козлодуй се намира само на около 30 км от проектирания ветропарк. За пореден път един проект за изграждане на ветроенергийен парк в зона от Натура 2000 буди повече въпроси, отколкото дава отговори или алтернативи за устойчиво местно развитие.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.