Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

2020 – годината, която се оказа изключително предизвикателна и трудна за цялото човечество. Наложените мерки и ограничения, страхът за здравето на нашите близки, ни накараха да погледнем с други очи към природата и околния свят. Светът на дивото като извор на енергия, цветове и живот, пристан на спокойствие и радост, възможност за вълнуващи преживявания и откривателство.

Може би и затова 2020 бе толкова активна за ползвателите на мобилното приложение SmartBirds Pro. Броят на всички нови записи е над 153 000 – двойно повече в сравнение с 2019! От тях записите на птици са 145 038 от 317 вида, на земноводни и влечуги – 2441 от 52 вида, на бозайници – 7261 от 71 вида, на защитени безгръбначни – 414 от 129 вида, на защитени растения – 1172 от 442 вида.

Най-многобройни от въведените записи на видове птици са:

 • Обикновен мишелов (Buteo buteo) – 7131
 • Голям синигер (Parus major) – 3083
 • Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 2803
 • Кос (Turdus merula) – 2669
 • Обикновен скорец (Sturnus vulgaris) – 2658
Обикновен мишелов, © Hans Veth

Обикновен мишелов, © Hans Veth

От бозайниците това са:

 • Жълтогърла горска мишка (Apodemus flavicollis) – 844
 • Планинско сляпо куче (Spalax leucodon) – 648
 • Таралеж (Erinaceus roumanicus) – 273
 • Див заек (Lepus europaeus) – 256
 • Лалугер (Spermophilus citellus) -239
Див заек, © Vincent van Zalinge

Див заек, © Vincent van Zalinge

Най-многобройни от влечугите и земноводните са:

 • Зелен гущер (Lacerta viridis) – 229
 • Смок стрелец (Dolichophis caspius) – 188
 • Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) – 166
 • Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) – 159
 • Стенен гущер (Podarcis muralis) – 95
 • Кафява крастава жаба (Bufo bufo) – 93
Смок стрелец, © Георги Попгеоргиев

Смок стрелец, © Георги Попгеоргиев

От защитените безгръбначни:

 • Еленов рогач (Lucanus cervus) – 80
 • Буков сечко (Morimus asper funereus) – 57
 • Голям дъбов сечко (Cerambyx cerdo) – 23
 • Бръмбар носорог (Orictes nasicornis) – 9
 • Голямо нощно пауново око (Saturnia pyri) – 7
Голямо нощно пауново око , © Георги Попгеоргиев

Голямо нощно пауново око , © Георги Попгеоргиев

От защитените растения:

 • Обикновен салеп (Orchis morio) – 28
 • Маймунски салеп (Orchis simia) – 27
 • Пурпурен салеп (Orchis purpurea) – 23
 • Пеперудоцветен салеп (Orchis papilionaceae) – 22
 • Зеленоцветна платантера (Platanthera chlorantha) – 20
Обикновен салеп, © Владимир Добрев

Обикновен салеп, © Владимир Добрев

Благодарим на всички потребители на приложението и на всички, които споделиха данните си с нас, и им пожелаваме и през 2021 г. много нови интересни наблюдения сред природата! Вашите данни допринасят за проследяване на промените в българските популации на дивите животни, а познанието за  разпространението и числеността им са задължително условие за тяхното ефективно опазване.

Съществен е и научният принос на платформата SmartBirds и най-вече в частта за събиране на данни. Тук може да отбележим повече от 15 научни статии, последното издание на Европейския атлас на гнездящите видове птици и др. Събраните данни са използвани и при изготвяне на редица природозащитни становища и дейности, като:

 • Обявяването на нови защитени зони – ЗЗ „Рила буфер“;
 • Аргументирането на мерки за опазване на редица територии, важни за биологичното разнообразие;
 • Аргументирането при изготвянето на жалби за опазване на видове и местообитания, като например казуса с Калиакра;
 • Опазване на местата за гнездене и зимуване на редица редки и застрашени видове като малкия креслив орел, царския орел, египетския и белоглавия лешояд, червеногушата гъска, малкия корморан и др.

Чрез мобилното приложение SmartBirds Pro всеки от нас може да бъде полезен за прирoдата, достатъчно е да инсталирате приложението на вашето мобилно устройство под Android и да записвате всяко наблюдавано от Вас диво животно. SmartBirds Pro е удобно за използване както за професионални цели при провеждането на специализиран мониторинг, така и за единични наблюдения на запалени природолюбители. Подробни инструкции за работа с приложението можете да намерите тук.

За хората, прекарващи много време сред природата, препоръчваме и любителското приложение SmartBirds – определител на гнездящите в България птици (общо 269 вида) и електронен дневник за наблюдения.