Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Най-много зимуващи водолюбиви птици у нас са регистрирани по Черноморско крайбрежие и река Дунав. Това сочат резултатите от 44-то преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България.

Поради по-топлото време беше установена значително по-ниска численост, в сравнение с миналата година. Към момента са обработени около 80 на сто от данните, а те показват, че общата численост на установените видове птици е 247 908 индивида, като през миналогодишното преброяване техният брой е бил 361 933 индивида, а през 2018 г. значително по-малко или едва 130 000 индивида.  Трите най-многочислени вида птици във водоемите в страната са зеленоглавата патица (31 902 инд.), обикновената лиска (29 921 инд.) и световно застрашената кафявоглава потапница (19 180 инд.).

Събитието стана възможно благодарение на участието на 41 екипа от експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ), Ловни сдружения и представители на други неправителствени организации, които успяха да обходят и съберат данни за зимуващите птици в над 200 влажни зони у нас.

Екипите успяха да наблюдават и преброят едва 3300 големи белочели и 322 от световно застрашените червеногуши гъски, като за сравнение през миналата година техният брой е бил съответно 120 000 големи белочели и 3500 червеногуши гъски.

От световно застрашените водолюбиви видове птици, освен червеногушите гъски и кафявоглавите потапници, са установени – 18 ушати гмуреца, 4 кадифени и 427 тръноопашати потапници. Сред интересните наблюдения са 5 сиви жерава в района на рибарници Хаджи Димитровообикновена гага и над 4000  средиземноморски буревестници в района на нос Еминерекорден брой белооки потапници (около 40 инд.) в района на язовир Розов Кладенец, 3 кадифени потапници в Софийско, 741 къдроглави пеликана, 341 розови фламинги и 40 големи черноглави чайки в района на Бургаските езера.

Специално внимание бе обърнато и на зимуващите пойни и тундрови лебеди, тъй като събитието съвпадна с Международното преброяване на двата вида. Нашите екипи успяха да установят 1216 пойни и 157 тундрови лебеда.

Радващ е фактът, че тази година повече от 80% от екипите използваха мобилното приложение SmartBirds Pro за въвеждането на данните, благодарение на което бяха събрани близо 5000 записа и което спомогна изключително много за бързото обобщаване на резултатите.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, в което се включват над 15 000 души. То се осъществява едновременно и синхронизирано в цяла Европа и Северна Африка с цел максимално точно преброяване на водолюбивите птици. На международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International. Преброяването дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Според последните данни популациите на някои от световно застрашените видове като малката белочела гъска и кафявоглавата потапница продължават да намаляват, поставяйки тези видове под реален риск от изчезване.

Повече информация за тенденциите и численостите на отделните видове можете да намерите тук: