Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На живо следим полета на три млади малки кресливи орли на eagleforests.org, благодарение на сателитната телеметрия. На карта на уеб сайта са визуализирани придвижванията на Кубрат, Тервел и Бояна – малки кресливи орли маркирани с GPS предаватели. Сателитната телеметрия ни позволява да видим миграционния път на птиците и да знаем във всеки един момент къде се намират орлите и каква е тяхната съдба.

 

Към момента, по време на първата си есенна миграция, малкият креслив орел – Кубрат, излюпил се в защитена зона „Дервентски възвишения“ от мрежата Натура 2000 в България, е стигнал до Замбия, Африка. Това е птицата с най-големи премеждия по пътя си. Само седмица след напускане на страната ни Кубрат успя да прелети до Ливан. И точно тук предавателят, поставен на гърба му, започва да излъчва сигнал само от една точка. За екипът, работещ за опазването на вида, това бе много обезпокоително. Специалистите познават района от крайбрежието на Ливан – единствената хълмиста област в страната, където по традиция се обстрелват грабливи птици за храна.  За радост, повече от 12 часа след като сигналът от предавателя постъпваше само от една точка, птицата продължи своя полет. И днес Кубрат е прелетял хиляди километри до една от най-южните точки на Африка.

Тервел – вторият малък креслив орел, чиято миграция следим, е в Танзания. А единствената женска птица, на която през юли поставихме GPS предавател, се оказа най-далечния мигрант от трите малки кресливи орли, които следим. Днес, Бояна се намира в Зимбабве.

Малките кресливи орли са далечни мигранти. До сега се знаеше, че птици от Северна Европа прелитат близо 10 000 км, за да достигнат до местата, на които зимуват. Надяваме се, че благодарение на проследяването на орлите чрез сателитна телеметрия, ще получим по-детайлна информация за миграционния им път, за предпочитаните от тях места, на които спират за почивка по време на дългия прелетен път и ще идентифицираме заплахите и причините за смъртността при птиците по време на миграция.

Изследването на вида,  чрез сателитна телеметрия, се осъществява по проект „Земите и горите на орела“, изпълнявам към програма LIFE на ЕС от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия.