Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Турбините бяха поредните планирани в границите на Орнитологично важно място – проекто Натура 2000 територия. Възложителят “Български вятърни централи” АД – София, е оттеглил искането си за решение по ОВОС на инвестицията. Така след две отлагания, на 31 май 2006 г. председателят на Експертния екологичен съвет към РИОСВ-Варна прекрати процедурата по проекта на ветроенергиен парк “Калиакра”.

Още при стартиране на проекта БДЗП заяви, че територията на нос Калиакра, която е с изключително богато биологично разнообразие и с важно за мигриращите птици значение, е крайно неподходяща за инсталиране на вятърни турбини. Нашата категоричност и експертната подкрепата от СДП “Балкани”, Българска фондация биоразнообразие, Сдружение за опазване на дивата природа – Варна, Българско херпетологично дружество, Националния природо-научен музей, Софийския университет и Института по ботаникана БАН, безспорно са оказали влияние върху решението на софийската фирма. Отразила се е и обществената нетърпимост, изразена в активната позиция на жителите от с. Българево. Те публично изразиха нежеланието си да живеят “в сянката” на вятърни турбини.

Това е първият случай у нас, когато значим инвеститор се отказва от намеренията си за инсталиране на ветроенергиен парк в неподходяща за целта територия като ОВМ “Калиакра”. Явно част от българските компании вече преценяват реално възможностите за развитие на ветроенергийния сектор в контекста на Европейската екологична мрежа Натура 2000. За съжаление друга софийска фирма – Инос-1, все още продължава действията си по инсталиране на 35 вятърни турбини, също на Калиакра.

Решението на “Български вятърни централи” АД – София да оттеглят проекта е крачка в посока изпълнението на Препоръка No. 117 (2005) на Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природни местообитания (Бернската конвенция), одобрена на 1 декември 2005 във връзка с плановете за изграждане на вятърна електроцентрала до Балчик и други подобни проекти по миграционния път Via Pontica. За съжаление тази стъпка е направена под обществен натиск от НПО и местните жители и при явното нежелание на МОСВ да се собразява с международните конвенции и препоръките на компетентните в областта организации.