Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Неравностойно е партньорството в двойките на малкия креслив орел, сочат изводите от дипломна работа на тема „Гнездова фенология и поведение на малкият креслив орел“ към катедра „Екология и ООС“ на Биологическия факултет на ПУ „П. Хилендарски“, успешно защитената на Атанас Делчев.

Наско е незаменим помощник в теренната работа за проучване и изследване на малкия креслив орел в страната, както и на лешоядите в Източни Родопи. Наско е дългогодишен приятел и член на Българско дружество за защита на птиците.

Проучването на вида, за целите на дипломната работа на Атанас, показва че по време на инкубационния период родителските задачи (мътене, осигуряване на храна и ремонт на гнездото) при малкия креслив орел не се поделят равно между половете. Ролята на мъжките птици е значително по-малко от тази на женските. Докато мъжките са отговорни основно за строежа и ремонта на гнездата и доставките на храна, женските извършват мътенето и храненето на малките.

Изследванията показват още интересни наблюдения от живота на вида. Оказва се, че малкият креслив орел предпочита ловуване преди обед. Постепенно с напредването на деня и повишаване на температурата, активността на жертвите, както и тази на орлите намалява.

За България данните за храната на малкия креслив орел са оскъдни и непълни. Дипломната работа на Атанас, допринася и за допълването на тази информация. Проучването показва, че основна храна за вида са гущерите и полевките. Използвайки фотокапаните се установява големия брой гущери в храната, вид от който почти не остават остатъци след храненето на орлите.

С дипломната работа се доказва и значимостта и надеждността на фотокапаните като метод за наблюдение на жизнения цикъл на птиците. То допълва и надгражда подобни проучвания и дава добри практически насоки за анализ на информацията, свързана с поведението и гнездовата фенология на малкия креслив орел.

Дипломната работа на Атанас е реализирана с подкрепата на проект „Земите и горите на орела“. Всички теренни проучвания за събиране на информация за целите на този труд са осъществени с помощта на проекта.  За проследяване поведението на малкия креслив орел по време на гнездовия период бяха закупени фотокапани от проекта. Анализът на фотоматериалите  извършен по време на изготвянето на настоящата дипломна работа.