Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Димитър Градинаров

Преди четири години, като пилотна мярка към проект, целящ опазването на едрите лешояди в Българя – „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“, бе създаден първият в страната ни екип за борба с отровните примамки. Негова цел бе да се приложи успешният международен опит, при който се използват специално обучени следови кучета за проследяване и локализиране на отрови, отровни примамки и мъртви животни. Екипът трябваше да бъде в полза на разследващите органи при разкриването на такива тежки престъпления срещу природата.

И така през есента на 2016 година в страната ни заработи екипът с единствения и много специален негов член – немската овчарка Барс. Досега зад гърба му  има повече от 150 търсения и патрули,  и над 300 локализирани животински органични остатъка, за щастие не всички свързани със силни токсини.  Изминатите километри са до 1200 на различни места в страната, но най-много (80%) са в Източните Родопи, едно от най-важните места за оцеляването на хищните птици на Балканите. В черната статистика на намерените жертви влизат овчарски и ловни кучета (20%), два вида лешояди (белоглав и египетски – 17%), млади и неопитни вълци (22%), което само потвърждава неселективния характер на отровните примамки и големия брой „косвени“ жертви.

Работата на екипа доказа, че и у нас, както в повечето държави, главните причини за тези престъпления са конфликтите човек-човек и човек – хищник. Голямо предизвикателство пред страната ни е залавянето на извършителите, както и ограничаването достъпа до отровни субстанции, които, въпреки че са забранени за свободна продажба, успяват да попаднат в недобросъвестни ръце. От 8 регистрирани отровни инциденти със започнало разследване няма нито един наказан нарушител, въпреки строгостта на закона в лицето на Наказателния кодекс и Закона за биологичното разнообразие!

Създаването на кучешкия анти-отровен екип и неговата работа се доказаха като ефективна мярка за локализирането и разследването на отровни инциденти в дивата природа. Решаването на проблема, обаче, изисква сериозни допълнителни усилия и ангажираност от страна на всички отговорни институции с оглед на съществуващите при разследванията на тези случаи пропуски, затова смятаме, че бъдещата работа трябва да продължи в следните направления:

  • Разработване и прилагането на планираните дейности в рамките на Национална стратегия за борба с използването на отрови и отровни примамки в България;
  • Увеличаване броя на специализираните екипи с кучета за борба с отровите. Такива екипи могат да бъдат създадени към съответните подразделения на полицията в чувствителните зони за опазване на дивата природа;
  • Повишаване на координацията и ангажираността на отговорните институции при разследването на инциденти, свързани с незаконното използване на отрови. Подобряване на процедурите за събиране на доказателства и разкриване на извършителите;
  • Повишаване капацитета на акредитираните лаборатории за осъществяване на бързи и точни качествени и количествени токсикологични анализи;
  • Подобряване на трансграничното сътрудничество между институции и неправителствени организации и това с други водещи европейски държави относно проблема с незаконното използване на отровни примамки;
  • Повишаване информираността на населението и изграждане на нетолерантност към подобен тип престъпления.

БДЗП изказва огромна благодарност на всички институции, които работят по решаването на проблема с отровите в България, и на всички дарители в кампанията „Подкрепи Барс – най-добрият приятел на птиците!“, благодарение на които работата на екипа ще продължи и след приключването на проекта!

Повече подробности относно работата на екипа ни можете да намерите в Доклада за работата на екипа с куче за борба с отровите.

Барс, © Димитър Градинаров

Барс, © Димитър Градинаров