Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Една от птиците в двойката, © Димитър Демерджиев

На 15-ти април експертът по опазване на хищните птици в БДЗП д-р Димитър Демерджиев установи нова двойка царски орли в Югоизточна България. С нея броят на двойките в страната ни става 36, а проверката на гнездата и заетите територии продължава и този брой може да се увеличи.

Двойката е от млади птици, които са заели едно от изкуствените гнезда, поставени в рамките на проект „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на кръстатия орел (Aquila heliaca) в Република България“, финансиран от ОПОС.

Гнездото е инсталирано едва през септември миналата година и много бързо е изпълнило мисията си – да привлече млади двойки орли да загнездят в незаети, но подходящи за размножаване територии.

© Márton Horváth

© Márton Horváth

Резултатите досега показват, че над 25% oт изкуствените гнезда стават дом на царските орли. Това е една от най-ефективните мерки за опазване на вида. Строежът на ново гнездо е трудна и отнемаща много енергия задача, особено за младите двойки царски орли, които пристъпват за пръв път към размножаване.

Инсталирането на едно гнездо отнема около ден, като предварително се изготвя основата от клони във формата на колело, което с помощта на алпийска техника се качва на дървото. Там се вплитат още клони, за да стане масивно и здраво.

Гнездото на царския орел достига диаметър от 1,5 до 2 метра, дебелина до 2 м и тегло до 200 кг. То може да се използва от орлите десетки години. Най-подходящото време за поставянето на гнездата е краят на есента и началото на зимата, за да може през зимата или началото на пролетта орлите да ги заемат и достроят.

Общо 40 гнезда ще бъдат инсталирани в подходящи за вида местообитания в рамките на проект „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на кръстатия орел (Aquila heliaca) в Република България“ (BG16M1OP002-3.027-0005). Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие, процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.