Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Може би не всички знаят, че както в повечето европейски страни, от 1995 г. и у нас съществува Национален комитет по редките видове птици. Той е официално признат и легитимиран от Асоциацията на европейските комитети по редките видове (AERC). Макар и създаден по инициатива на БДЗП, българският Национален комитет е независим и самостоятелен орган, на решенията на който не може да влияе никой. Неговата мисия е да събира на едно място данните за първите 10 наблюдения за всички нови, необичайни или редки видове птици в България, както и да не допуска в научната литература да попадат неверни данни за такива видове. Членове на Комитета са 7 от най-изявените в България познавачи на птиците, с опит по определянето им както у нас, така и в много други страни по света. Те са от различни научни институти, природозащитни организации и проекти, както и от различни части на страната. Пред завършване е официалния списък на срещащите се в България видове птици. Предстои да бъдат обработени постъпващите в Комитета формуляри за наблюдения на редки и необичайни птици. Както и другите подобни комитети по света, практиката на нашия е всеки, който е наблюдавал рядка, необичайна или нова за страната птица (която до момента е виждана по-малко от 10 пъти в България), да попълва стандартен формуляр и да го представя на Комитета за разглеждане. Чрез прилагане на ясни и стандартни принципи членовете му решават дали даденото наблюдение е наистина на въпросния вид, или има съмнения в правилното определяне на птицата. Както приетите, така и отхвърлените наблюдения ежегодно се публикуват в годишен доклад на Комитета. В момента се подготвя сайт на Националния комитет по редките видове птици, където ще можете да получите много по-подробна информация за него, включително за членовете му, за правилата и принципите на действие, както и формулярите за наблюдения в електронен вид.