Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Атанасовското езеро край Бургас е Натура 2000 зона, поддържан резерват и защитена местност. То е най-богатото на птици място в България (с 333 вида) и едно от най-важните местообитания за мигриращите и зимуващи птици не само у нас, но и в цяла Европа. Тук се опазва и функционира приоритетното европейско местообитание – крайбрежна лагуна (1150*). Езерото е дом на стотици гнездящи птици, но и предпочитано място по време на миграция и зимуване, защото осигурява подходящи места за почивка, нощувка и хранене.

Специализиран доклад, изготвен от екип на БДЗП и Българска Фондация Биоразнообразие, изследва подробно разпространението и местообитанията на негнездящите видове птици в езерото, като използва данните от редовния мониторинг за периода 2012-2015 г. Анализите се основават на 454 231 индивида от 91 вида птици, като са взети под внимание тяхното обилие, численост и разпространение, екология и природозащитен статус.

Резултатите разкриват значението на различните басейни на Атанасовско езеро за осигуряване на храна на многобройни видове птици и дава препоръки за управлението на солодобива като стопанска дейност.
Отчетена е ролята на по-високата соленост на водите за увеличаване на богатството на видове и общото изобилие от птици. Редица консервационно значими видове предпочитат басейни с ниска или средна соленост. Птиците, които се хранят в дълбоки води, предпочитат басейни с ниска соленост, докато тези, които се хранят в плитки води, както и в сухи или кални басейни – предпочитат средна соленост. По отношение на вида храна, рибоядните птици и тези които се хранят с водна растителност, предпочитат басейни с ниска соленост, докато птиците, които се хранят с бентосни организми и дребни ракообразни, както и всеядните птици, проявяват предпочитание към басейни със средна соленост.

Получените резултати са важен източник на информация при управлението на Атанасовско езеро с цел по-добро опазване на птичето многообразие и биоразнообразието като цяло.
Този доклад е изготвен в рамките на LIFE проект „СОЛТА НА ЖИВОТА” изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Черноморски солници АД.

Намерете пълния доклад тук.