Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Достъпът до електрическа енергия е основно изискване за икономическия и социален просперитет на страните по света. Изграждането на електрическата инфраструктура обаче често оказва неблагоприятно въздействие върху околната среда. Съвременните изследвания сочат, че надземните електропроводи причиняват висока смъртност сред дивите птици, причинена от токов удар и сблъсък с въздушните проводници, а това е един от основните глобални проблеми, водещи до загуба на биологично разнообразие.

Ново ръководство представя същината на конфликта между въздушната електроразпределителна мрежа и дивите птици, методи за определяне на най-рисковите участъци от електропроводите, както и конкретни мерки и добри практики за обезопасяването им. Безопасните за птиците електропроводи допринасят за опазването на застрашените видове и осигуряват на хората надеждно захранване с електрическа енергия.

Обезопасени с кацалки за птици стълбове с изцяло изолирани токопроводими елементи по системата PAS.

Птиците най-често загиват от токов удар, когато с тялото си направят едновременно контакт с проводник под електрическо напрежение и заземена част от стълба. Основната причина за смъртност на птиците от токов удар е типът на конструкцията на електрическия стълб. Най-рискови за птиците са електропроводите 20 kV, които изграждат гъста мрежа от над 110 000 км в страната ни. По-голяма част от природозащитните усилия трябва да са насочени именно към обезопасяването на този тип надземната електроенергийна инфраструктура. Това е валидно както за България, така и в глобален мащаб.

Проучване на БДЗП в Югоизточна България от 2016 г. потвърждава, че най-честите жертви на токов удар по електроразпределителната мрежа са врановите птици, щъркелите и дневните грабливи птици.

Белоглав лешояд, загинал от токов удар в Натура 2000 зона „Кресна“

Белоглав лешояд, загинал от токов удар в Натура 2000 зона „Кресна“

Смъртността на птиците от токов удар има и своето икономическо измерение. Всяко късо съединение, убило птица, причинява прекъсване на електрозахранването за крайните потребители – битовите и бизнес абонати, а така също увеличава разходите и въглеродния отпечатък на електроразпределителното дружество, отговорно за поддръжка на мрежата.

Може да намерите ръководството „Безопасна мрежа за птиците“ ТУК.

Ръководството е изготвено по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ (LIFE16/NAT/BG/000612), финансиран по Програма LIFE на Европейския съюз.