Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Клон Шумен на БДЗП спечели финансиране от фондация ЕкоОбщност за осъществяването на проект: Теренни проучвания за установяване на потенциални места от НАТУРА 2000. Одобреното финансиране от 6 697 лв. ще бъде използвано през 2004 и 2005 г. за осъвременяване информацията за ОВМ в района. Проектът ще се осъществи от доброволци на БДЗП – Шумен и студенти от Шуменския университет на територията на областта и региона. Основната задача, която си поставят участниците в него, е да се определят потенциални орнитологично важни места и да се установят тесни места на прелет на мигриращи видове в проучваните територии. Ще се проведат наблюдения от студентските екипи и ще бъде информирана местната общественост. По време на реализирането на проекта ще се включи част от местното население. Ще се изготви и разпространи брошура в общините, на чиято територия се провеждат проучванията.