Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Богдан Боев

Северозападна България за съжаление е известна като най-слаборазвития район в страната, с липса на перспективи и иновативни начинания, с все по-малко хора, които избират да живеят там. Но ние от БДЗП вярваме, че този по-малко познат, често пренебрегван регион, има своите „чудеса” и предпоставки за по-добър живот. Емблематични видове птици като морския орел, малкия креслив орел и къдроглавия пеликан, за чието опазване работим активно, са само част от природното богатство на древна Мизия. В следващите няколко месеца ще се опитаме да променим, поне малко, негативните стереотипи, свързани с тази красива част на България.

В края на април стартирахме проекта „Мизийските природни съкровища – подкрепа за природосъобразен туризъм и опазване на птиците по поречието на река Дунав и Западна Стара планина“. Той е с продължителност от шест месеца и се изпълнява  от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

На този първоначален етап, териториалният обхват на проекта включва защитените зони от Европейската екологичната мрежа Натура 2000, разположени по поречието на река Дунав, както и в Западна Стара планина. Знаейки, че районът е изключително богат на природни и културни дадености, основната цел на екипа по проекта ще бъде да изготви детайлен и фокусиран анализ върху потенциала за развитие на природосъобразен туризъм, както и популяризирането на такива дейности, които, използвайки богатото биоразнообразие в района, ще допринасят и за подобряване благосъстоянието на хората, живеещи там.

© Аleksey Petkovic

© Аleksey Petkovic

Основната ни концепция е основана на принципа, че биологичното разнообразие на дадена държава е важен актив за нейните граждани и че всички ние сме длъжни да го опазваме и използваме устойчиво. Природният туризъм е един от начините да се използва разумно този актив, без той да се преексплоатира или да му се вреди, защото, освен да се наслаждават на природните дадености, туристите имат възможността и да допринасят пряко за опазването на природата в района.

Една от ключовите дейности в проекта ще бъде изготвянето на концепция за доброволен стандарт „За птиците“, чиято основна цел ще бъде подпомагане на местните предприемачи да предлагат и развиват услуги, базирани на природосъобразен бизнес. Други проектни дейности са свързани със събиране и анализиране на информация за природния и културен потенциал и предлагани туристически услуги и атракции в района; създаване на уеб базирана информационна система за културното и природно наследство; провеждане на срещи с представители на местните (общински) власти, предприемачи, учители и активни хора от района; провеждане на теренни проучвания върху биоразнообразието в проектния регион; издаване и разпространение на информационни материали, целящи популяризирането на района и други.

Повече информация за проекта може да намерите тук.

Проект „Мизийските природни съкровища – подкрепа за природосъобразен туризъм и опазване на птиците по поречието на река Дунав и Западна Стара планина“ се финансира от Фондация „Америка за България“. Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. За повече информация: www.us4bg.org.

За контакт:

Свилен Чешмеджиев – координатор проект

0878 599 383