Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Привличането на млади хора с изявен интерес към науката и по-специално към опазването на природата стои в основата на новото начинание на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) подпомогнато от Фонд Активни граждани България.

Опитът на БДЗП от работата с членове, доброволци и местни общности ще бъде приложен отново на практика, но този път в по-различна и предизвикателна насока за всички участници в двегодишния проект „Наука за гражданите в полза на местните общности и природата“.

В проектния период ще се работи целенасочено за въвличане на повече млади хора в проучвания и събиране на данни за птиците в ключови места от екологичната мрежа Натура 2000 в страната, чрез иновативното мобилно приложение SmartBirds Pro, както и в прилагането на Мониторинга на обикновените видове птици и картиране за целите на българския Атлас на гнездящите птици.

Друга нова стъпка, която е от изключително голямо значение за запазването на ценни и редки места от дивата природа в страната, е, провеждането на обучение сред местни граждански групи и представители на различни неправителствени организации в пет града у нас за познаване със законодателството в областта на околната среда. Обученията ще включват споделяне на практика и опит от страна на БДЗП в сферата на прилагане на процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда, Екологична оценка и Оценка на съвместимостта на инвестиционни предложения, планове и програми върху околната среда и по-специално върху защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

В края на тези обучения идеята е участниците в тях на местно ниво да могат да събират и използват научни данни, да изготвят необходимите становища, да създават и поддържат база с данни за процедури и обжалвания в сферата на екологичното законодателство.

Един от най-големите резултати на този проект ще бъде създаденият първи у нас публичен портал ”Атлас на гнездящите птици в България“ на два езика (български и английски), който ще представя данни за разпространението на птиците в България на ниво 10х10 км с възможност за използване на цялата научна информация от всеки, който има нужда. Информационната система SmartBirds и мобилното приложение ще бъдат допълнени с модул „Атлас на птиците“ осигуряващ лесен и интересен начин за събиране на орнитологична информация за целите на атласа на гнездящите и зимуващите птици.

Следете за новини от напредъка по нашия нов проект на birds.bg, нашата фейсбук страница @BSPBirds и в Инстаграм – @bspbirds

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.