Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Новият уебсайт разказва истории от живота на проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“. Изпълнява се от ЧЕЗ Разпределение България в партньорство с БДЗП към програма LIFE на ЕС.

На уебсайта вече може да бъде намерена информация за целите на проекта и видовете, които са в неговия фокус, а те не са никак малко. Сред тях са белият щъркел, големият воден бик, малката белочела и червеногушата гъска, лешоядите – белоглав, египетски и черен и още синявицата, ловният сокол и други.

Проектът с кратко име „Живот за птиците по електрическите стълбове“ може да бъде открит и в социалната мрежа Facebook с актуална информация за всяка реализирана дейност в помощ на птиците и хората.

Усилията на ЧЕЗ Разпределение и БДЗП в съвместната им работа по проекта са насочени към защита на живота и здравето на птиците и осигуряване на възможности за безопасно гнездене, в отговор на дългосрочната политика на компанията за опазване на биологичното разнообразие и от друга страна да бъде ограничено прекъсването на електрозахранването за потребителите от пожари, вследствие на запазване на гнездата на птиците или прекъсване на захранването при досег на птици с електрическите стълбове.

Повече информация по темата търсете на LIFEBirds или във Facebook на Life Birds on Power Lines.