Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 23 май 2019 г., в рамките на конференцията на високо ниво „Биоразнообразие и екосистемни услуги“, директорът на BirdLife за Европа и Централна Азия – Анджело Касерта, заяви: „Пределно е ясно, че Европейският съюз няма да изпълни поставените цели за опазване на биоразнообразието до 2020 и ще трябва да се предприемат строги и радикални действия“. Той представи последния анализ на международната организация за напредъка на изпълнението на стратегията на Европейския съюз за биоразнообразието до 2020 г.

Според анализа в по-голямата си част изпълнението на стратегията се проваля, въпреки че поставените цели са придружени от подробни действия за изпълнение от страна на Европейската комисия и държавите-членки на ЕС. По отношение на четири от цели е постигнат малък напредък, а състоянието на биологичното разнообразие в селскостопанските и горските екосистеми се влошава от 2010 г. насам. Има няколко важни действия, които са неуспешни, по-специално – финансирането за Натура 2000 в ЕС, няколко действия за опазване на биоразнообразието в пасища и екосистеми в обработваеми земи в рамките на Общата селскостопанска политика и действия за справяне с ефектите от потребителските модели на ЕС върху биологичното разнообразие извън ЕС. Най-лошо е осъществяването на действия, които изискват ново законодателство, финансиране и прилагане на съществуващото законодателство. Това предполага липса на политически ангажимент на високо равнище.

Ясно е, че ЕС няма да постигне целите си относно биоразнообразието до 2020 г. и че трябва да се предприемат смели и радикални действия. BirdLife призовава Комисията и държавите-членки да приемат нова стратегия за периода след 2020 г. с конкретни, правно обвързващи цели. Следващата стратегия за биологичното разнообразие ще трябва да бъде по-силна и да поставя ясни отговорности за Европейската комисия и държавите-членки на ЕС.

Междувременно има достатъчно възможност за действие до 2020 г. от страна на Комисията. Нейните непосредствени приоритети следва да включват довършване на започнатите наказателни процедури, възобновяване на работата по възстановяване на нарушените екосистеми, въвеждане на спешни агроекологични мерки за видовете, за които са приети планове за действие за опазването им, урегулиране на прекомерния риболов, опис на вредните за биологичното разнообразие субсидии на ЕС, подобряване финансирането за опазване на биоразнообразието и др.

Посланията на участниците конференцията – от комисаря Кармену Вела до младия природозащитник Кристиан Шварцерер, бяха насочени към недвусмислената необходимост от опазването на биоразнообразието сега и прилагането на спешни мерки на всички нива. Представителите на бизнеса призоваха за промяна на правилата в техния сектор по начин, по който опазването на биологичното разнообразие да бъде необходимо условие.

Опазването на биоразнообразието и борбата с климатичните промени са във фокуса на вниманието на гражданското общество и политическия живот в Европа. Единствено българските политици мълчат по темата. Ние, от Българското дружество за защита на птиците, като гражданска организация с мисия опазване на птиците, напълно подкрепяме необходимостта от реални и спешни действия за опазване на биоразнообразието и екосистемните услуги и призоваваме тези действия да получат приоритетно политическа подкрепа на национално ниво.