Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Кресненското дефиле е най-проблематичният участък от автомагисрала Струма от природозащина и инженерна гледна точка. Проектът за автомагистралата трябва да бъде внесен в Европейската комисия до края на годината и за обсъждането му в края на септември пристигна мисия на Европейката комисия. Представителите на Комисията от дирекциите Регионално развитие и Околна среда и на JASPER се срещаха с представители на ресорните по проекта минестерства – на транспорта, на финансите и на околната среда и водите, Фонд републиканска пътна инфраструктура, експертите, разработващи ОВОС на магистралата, както и на неправителствени организации. Визитата включваше и посещение на терен, за да се запознаят експертите с местоположението на предложените 7 алтернативи за преминаване на автомагистралата през дефилето. Сред алтернативите са изграждането на тунел под западната част на дефилето, както и изнасяне на магистралата източно от дефилето в подножието на Пирин.

Дефилето е едно от емблематичните Натура 2000 места, но проблемите не са само екологични. Геоложкият строеж, релефът и сеизмичните характеристики на района, също са предизвикателство пред инженерите и не може да се намери лесно решение за преминаване на магистралата през пролома. Г-н Кремлис, ръководител на отдел ОВОС при Дирекция Околна среда заяви, че автомагистралата като цяло трябва да се оценява за въздействие върху околната среда, а участъкът през Крененското дефиле – да бъде подложен на специфична екологична оценка. От множесвото варианти трябва да се изберат тези, които нямат или имат минимално отрицателно въздействие върху Натура-зоната. От екологично приемливите алтернативи ще се избере икономически най-изгодната, като бъде отчетен и факторът “сигурност”. Представителите на мисията са категорични, че разрушаване на ценни местообитания няма да се допусне.

Откритият диалог с неправителствените организации през последните месеци и съвместните усилия да се намери екологично приемлива и инженерно издържана алтернатива на магистралата през пролома, е на път да създаде първата българска добра практика, че дори големи инфраструктурни проекти могат да се реализират като се запазва природата. Важно е диалогът по този проект да продължи до успешния му завършек.