Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Димитър Демерджиев

В средата на май експерти от БДЗП (д-р Димитър Демерджиев, д-р Добромир Добрев и Атанас Делчев) посетиха Естония, Литва и Латвия, където се срещнаха с водещи експерти по опазването на кресливите орли в Прибалтика.

По време на посещението екипът отчете различия в местообитанията на малкия креслив орел в северната част и в центъра на ареала на вида в сравнение с тези в България, която попада в южната част от ареала. Различията се наблюдават при заплахите за орела, както и при хранителната му база.

Друго интересно наблюдение са случаите на хибридизация между малкия и големия креслив орел. „При тези случаи най-често двойката се състои от мъжки малък креслив орел и женски голям креслив орел. При двата вида има разлики в местообитанията, като големият креслив орел обича заблатени места и влажни ливади в близост до гори, но постепенно малкият го измества, заради по-голямата му популация и хибридизацията“, сподели експертът по опазването на хищните птици д-р Димитър Демерджиев.

© Димитър Демерджиев

© Димитър Демерджиев

По време на срещите със своите колеги в Естония, Литва и Латвия, екипът на БДЗП обсъди и съвместната работа по бъдещ проект, насочен към опазването на  големия креслив орел. През следващите години българските учени ще наблюдават вида и неговите местообитания по време на миграция и зимуване, когато той основно се среща у нас. Д-р Демерджиев поясни, че заради промяната на климата и повишаването на средногодишните температури, големите кресливи орли все по-често остават да зимуват в България, като ще бъде интересно да се установи каква част мигрират и каква остават тук, както и какви са заплахите за тях.

© Димитър Демерджиев

© Димитър Демерджиев

Работното посещение бе част от LIFE проекта „Земите и горите на орела“, в рамките на който се създават нови пояси, които поддържат биологичното разнообразие в Добруджа и двата възможност на всички прелетни птици по време на миграцията им от и към Северна Европа да почиват в тях и да намират храна. Подобни проекти запълват празнотите в познанията за орлите, които ще спомогнат те да бъдат опазени и популацията им у нас да остане стабилна.