Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Свилен Чешмеджиев

В периода 22-23 юни в Лемос (Гърция), в близост до Преспанското езеро, се проведе обучителен семинар в рамките на проект „Животът на пеликана“. Уъркшопът е специално организиран за експерти от Албания, Северна Македония, Черна гора и Турция. Целта на семинара бе да се обучат участниците в различните методи за идентифициране на възрастта и пола при къдроглавите пеликани, да се обсъдят методиките и схемите за мониторинг и проучване, както и да се дискутират други важни дейности, като опръстеняването и поставянето на сателитни предаватели.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

Домакини и лектори на събитието бяха експертите от Дружеството за защита на Преспа (SPP) – д-р Йоргос Кацадоракис (Giorgos Catsadorakis) и д-р Олга Александру (Olga Alexandrou), които имат дългогодишен опит с природозащитните дейности, свързани с опазването на къдроглавия пеликан. В обучителния семинар взеха участие 17 експерта от България (БДЗП), Албания (Protection and Preservation of Natural Environment in Albania, Albanian Ornithological Society, Divjaka-Karavasta National Park и Regional Administration of the Protected Areas Fieri Region), Северна Македония (Macedonian Ecological Society и National Park Galicica) и Черна гора (Center for Protection and Research of birds of Montenegro и Natural History Museum of Montenegro). Всички участници споделиха интересни презентации за състоянието на популацията на къдроглавите пеликаните в отделните държави и за основните природозащитни мерки, целящи опазването на този вид.

Семинар

© Свилен Чешмеджиев

Експертите от SPP проведоха серия от обичутелни лекции за къдроглавия пеликан – определяне на възраст и пол, методи за проучване и мониторинг, методики за опръстеняване и поставяне на предаватели, особености при конструкцията на изкуствени платформи за гнездене. Екипът на Българско дружество за защита на птиците представи състоянието на гнездовата популация на къдроглавия пеликан в страната, както и опита си в дейностите по опръстеняване и поставяне на сателитни предаватели на този величествен вид.

Семинар

© Владимир Младенов

След края на теоретичните занятия участниците посетиха и езерото Малка Преспа, където успяха да наблюдават гнездящите къдроглави пеликани.

Проект „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път” (LIFE18/NAT/NL/000716) е финансиран по програма LIFE на ЕС. Проектът се координира от  Rewilding Europe, в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Румънското орнитологично дружество SOR, Гръцкото орнитологично дружество HOS, Дирекция на Природен парк „Персина“ – Белене, Rewilding – Украйна и Rewilding – Дунавска делта.