Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Изпълнението на една от най-атрактивните дейности в рамките на проект „Граждани за природата“, а именно курсовете по наблюдение на птици, бе поставено на сериозно предизвикателство, поради наложените строги ограничителни мерки през последните 2 седмици. По тази причина предвидените практически занятия сред природата се наложи да бъдат отложени за неопределено време. Въпреки това, приехме предизвикателството и ние да „яхнем“ модерната вълна на онлайн обучението. Само така няма да разочароваме всички желаещи.

От днес стартирахме интернет обучения в София, Пловдив, Хасково, Бургас и Варна за общо 70 граждани, пожелали да изучават птиците. В началото започваме с теоретични лекции за начините за определяне на птиците, за начините на наблюдение и опознаване сред природата, както и за местообитанията им, заплахите за тях и техния природозащитен статус. Веднага след това участниците в обучението ще се запознаят с птиците на населените места, което ще им е особено полезно, имайки предвид наложените в момента ограничения за свободно движение.

На практика с много примери, самоподготовка в интернет и споделяне на наученото в специално създадена за целта на обучението фейсбук-група, участниците ще започнат да изучават птиците и да бъдат подготвени, когато стартират излетите сред природата.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.