Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Светослав Спасов/БДЗП

За пръв път Световната платформа за свободен достъп до данни за биоразнообразието (GBIF) публикува данни в профил на българска неправителствена организация, а именно – Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Наборът от данни съдържа информация (87 747 записа), публикувана в първия Атлас на гнездящите птици в България, разработен и издаден от БДЗП. Атласът съдържа най-пълната информация за разпространение и численост на видовете птици в страната. Изготвен е по стандартна методология за Европа и обхваща всички 1,240 UTM с размер 10×10 км квадрати на територията на България за периода 1996-2005 г.

Атласът е научна основа за определянето  на Орнитологично важни места в България,  обявяването на Натура 2000 зоните по Директивата за птиците, за разработване на второто  издание на Червената книга на България (от 2011 г.), за бъдещ мониторинг на статуса на популациите на птици в страната, както и за планирането на успешни мерки по тяхното опазване.

Световната платформа за свободен достъп до данни за биоразнообразието (GBIF) е международна база данни, финансирана от световните правителства и насочена към предоставяне на свободен достъп до данни за всички живи организми  на Земята.

Предстои публикуването на всички данни от Мониторинга за обикновените видове птици, както и данните от Средно зимните преброявания на водолюбивоте птици, събрани с платформата SmartBirds.

Изказваме благодарности на Фонадация Хабитат (The Habitat Foundation) за финанасовата подкрепа чрез проекта „The biodiversity of the Balkans in GBIF“, както и на Сълза Палпурина от GBIF’S ECA regional support team за съдействието по качването на данните в ECA cloud IPT.