Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Гнездото на елекрически стълб на царския орел

Експедиция, проведена в рамките на проекта „Странджа Сакар – царството на орлите”, откри нови 5 гнездящи двойки от световно застрашения вид царски орел (Aquila heliaca) в Европейската част на Република Турция. Така броят на известните гнездящи двойки царски орли в Турция става 14. В експедицията взеха участие Димитър Демерджиев, Ивайло Ангелов и Николай Терзиев.

Експедицията се проведе в периода 12–15.06.2008 г. и имаше за цел да провери гнездовия успех на деветте гнездящи двойки, намерени при предходните експедиции, както и да проучи нови райони подходящи за гнезденето на вида. Десет от общо 14-те открити към момента двойки имат малки, като при една двойка малките са три, явление не много често срещано при царския орел. Една от новооткритите двойки царски орли гнезди на високоволтов електрически стълб – също рядко наблюдавано явление. До сега на Балканския полуостров подобни гнезда на вида са известни само в Македония.

По време на експедицията бяха открити и два други световнозастрашени вида грабливи птици: белошипа ветрушка (Falco naumanni) и египетски лешояд (Neophron percnopterus). Ветрушките бяха установени в два района отдалечени на 13 км един от друг. На първото място бяха наблюдавани да ловуват група от около 20 птици, включваща 6 мъжки екземпляра, няколко женски и непълновъзрастни, а на второто бе наблюдаван един мъжки екземпляр. В България през последните години наблюденията на белошипи ветрушки през размножителния период са изключителна рядкост, като видът вероятно вече или не се размножава или спорадично гнездят отделни двойки. Откритата гнездяща двойка египетски лешояди се намира в турската част на Странджа планина, като това е и първото съобщение за гнездене на вида в Европейска Турция през последните 50 години. В Българската част на Странджа видът е изчезнал, като само преди десетина години е имало 10 гнездящи двойки. Най–близката известна гнездяща двойка египетски лешояди се намира на около 100 км в България в Източните Родопи.

Проектът е финансиран от програма ФАР Трансгранично Сътрудничество България –Турция и се изпълнява от Съюза за Възстановяване и Развитие. Българското Дружество за Защита на Птиците е асоцииран партньор по проекта.

За повече информация:
Димитър Демерджиев
Полеви биолог, БДЗП-офис Хасково

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.