Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

откри съвместна експедиция на БДЗП и Съюза за възстановяване и развитие в европейската част на Турция. До момента липсваха данни за разпространението и числеността на царския орел в тази част на Турция. Данните са важни, тъй като субпопулацията на вида е свързана с двойките, гнездящи в българската част на планините Сакар и Странджа. Експедицията в края на март се проведе в рамките на проект „Странджа Сакар – царството на орлите” на Съюза за възстановяване и развитие, финансиран по програма ФАР трансгранично сътрудничество, по който БДЗП е асоцииран партньор.
Експедицията за проучване статуса на царския орел в региона се проведе от 24 до 29.03.2008 г. Бяха събрани данни за гнездовата биология и екологичните изисквания на вида в изследваната територия, бяха проучени и други видове грабливи птици, които се срещат в нея. Откриването на гнездящите двойки е първата крачка към ефективното им опазване. Очакванията са да има положителен ефект и върху българската популация на този световнозастрашен вид.

БДЗП работи за опазване на царския орел от създаването си през 1988 г. Царският орел е световнозастрашен вид, включен в Приложение I на Директивата за птиците. Към 2008 г. в България са известни 18 заети територии от двойки царски орли. Преките природозащитни дейности включват ежемесечен мониторинг на гнездовата популация на вида, охрана на застрашени двойки през размножителния период, търсене на неоткрити гнездящи двойки, залесяване с тополи, изграждане на изкуствени гнезда и др.