Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

се проведе в София на 23 март 2008. Срещата се организира от БДЗП – Пловдив, съвместно с НПМ-БАН и любезното съдействие и финансова подкрепа на Проект „Родопи”. Присъстваха 46 участника, предстаящи Регионалните инспекции по околна среда и водите (София, Враца, Плевен и Благоевград), Дирекции на природните паркове „Странджа”, „Русенски Лом” и „Сините Камъни”, учени от Националния природонаучен музей (НПМ-БАН) и Централната лаборатория по екология-БАН, преподаватели от Софийския и Пловдивския университет, експерти от UNDP/GEF Проект „Родопи”, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Българска фондация „Биоразнообразие”, Сдружение за дива природа «Балкани», Българско херпетологично дружество и Зелени Балкани. За първи път в дискусията участваха и студенти от биологическите факултети на СУ “Св. Климент Охридски” и ПУ “Паисий Хилендарски”.

В България се срещат 18 вида земноводни и 34 вида влечуги, голяма част от които са силно застрашени. Основната цел на срещата бе да съгласува и координира дейностите на различните институции и усилията на експертите, целящи опазването на българската херпетофауна. В осем презентации бях представени откриването на нови видове за страната, промени в херпетологичната систематиката, постигнатите резултати в опазването на земноводните и влечугите в България както и информация за обявявените нови защитени територии. Студентите имаха възможност да дискутират подготовката на дипломни работи, както и участия в научни проекти и доброволчески лагери. Срещата завърши с дискусия за набелязване и планиране на конкретни дейности и приоритети за опазване на българската херпетофауна през настоящата 2008 година.