Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Днес – 21 март, е денят, посветен на горите. Горите са една от ключовите екосистеми на планетата, поддържащи условията за нашия живот – осигуряват кислород, помагат за захранването на подпочвените води, които са единственият източник на вода за реките в безводните месеци, пречистват въздуха, осигуряват храна и животоспасяващи лекарства, улавят и съхраняват големи количества въглероден диоксид, с което допринасят за намаляване на промените в климата, източник са на различни суровини . Тази година темата е „Горите и иновациите: Нови решения за по-добър свят“.

Борбата срещу обезлесяването изисква прилагането на нови технологични иновации и постижения. С годишната загуба от 10 милиона хектара гори, поради обезлесяване, и приблизително 70 милиона хектара, засегнати от пожари, тези иновации са от съществено значение при прилагане на системи за ранно предупреждение, устойчиво производство на суровини и упълномощаване на коренните народи чрез картиране на земята и достъп до финансиране за климата. Възстановяването на екосистемите, включително залесяването, може значително да допринесе за облекчаване на проблема с изменението на климата.

Загубата на гори означава и загуба на незаменими местообитания за животинския и растителен свят. Тяхното възстановяване е основна цел на проектите на Българското дружество за защита на птиците „Земите и горите на орела“ и  „Зеленият пояс на Югоизточна България“.

Проект „Земите и горите на орела“ се осъществява от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия. Дългосрочното опазване на малкия креслив орел в страната ни, чрез осигуряването на защита и устойчиво управление на неговите местообитания и създаване на нови, е фокусът на дейностите по проекта.

© Михаил Илиев

Проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“, се финансира по Програма за застрашени ландшафти (ELP) и се осъществява от Българско дружество за защита на птиците, Югоизточното държавно предприятие (ЮИДП), Фондация „По-диви Родопи“ BirdLife Европа и Централна Азия. Целта на проекта е възстановяването на местни ксеротермни гори, пасища и речни галерии, чрез които да се създаде обширна мрежа от жизнени екосистеми, устойчиви на климатичните изменения в районите на Сакар, Странджа и Източни Родопи.

Датата, на която се отбелязва Международния ден на горите, е избрана по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и е подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие през 1972 г. На този ден – 21 март вниманието в целия свят още веднъж се фокусира върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен растителен и животински свят.