Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Днес, на 21 март, отбелязваме Световния ден на гората, като темата тази година е „Гори и устойчиви градове“.
В миналото горите са използвани предимно за добив на дървесина и за намиране на храна. Едва през Средните векове се заражда идеята за създаване на обществени паркове и започват да се засаждат дървета по улиците.
Все повече хора по света живеят в градовете. Според доклад на ООН до 2030 г. в големите градове ще живеят над 5 милиарда души. Това прави горите – зелените системи на градовете, още по-важни за качеството на живота на хората в големите населени места.
Освен възможност да се възстановим от ежедневния стрес, гората в града намалява скоростта на вятъра и шума от трафика, осигурява дом на дивата природа, намалява енергийните разходи, подобрява качеството на водата и въздуха, здравето на жителите, създават условия за развитие на туризъм и др.
Ето и някои от „доказаните“ услуги на градските гори в полза на хората:

  • Лошото качество на въздуха, дължащо се на замърсителите, е сред най-сериозните екологични проблеми в градовете. В много градски райони нивата на прахови частици, азотен диоксид и антропогенни летливи органични съединения са все още високи и представляват сериозен риск за човешкото здраве:
  • Наличието на достатъчно дървета намалява концентрациите на серен диоксид и азотни оксиди с 4-5%. Дърветата филтрират праховите частици.
  • Доказано е, че иглолистните видове филтрират повече прахови частици, отколкото широколистните, но също така са по-чувствителни към замърсителите на въздуха. Широколистните дървета и растения улавят замърсителите чрез големите си листови повърхности.
  • Дърветата са по-ефективни при улавянето на замърсители на въздуха, когато са в по-голяма група и когато са по-близо до източника на вредни емисии.

 

  • Градските гори и дървета са сред най-хладните места през горещите летни дни. Температурата в големите паркове може да бъде 2-3 градуса по-ниска, отколкото в застроената зона. По-голям ефект върху климата се наблюдава, когато парковете са по-големи от 1 ха. Парк с размер от 10 ха е намалява температурата с 1 С. Увеличаването на дървесната покривка с 10% може да доведе до намаляване на температурата в градовете с 1,4 С ◦.

 

  • Листата и стъблата намаляват звука, като го разпръскват, докато земята поглъща звука. За оптимално намаляване на шума дърветата трябва да се засаждат в близост до източника на шума. Зелени пояси от 30 м високи плътни дървета, съчетани с мека повърхност на земята, могат да намалят силата на звука с 50% (6-10 децибела). Редуването на пояси от храсти и дървета зад тях могат да намалят шума с 3-5 децибела.

„Княз Борисовата градина“ в сърцето на столицата ни е чудесен пример за акумулатор на такива услуги, своеобразен „резерват“ и уникално място за почивка и контакт с природата, дом на много представители на флората и фауната.