Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 21.06.2008 г. бяха установени гнездящи розови скорци (Sturnus roseus) на Бесапарските ридове. Колонията се е заселила в изоставена кариера. Повечето от птиците вече имат малки, изхранвайки ги със скакалци, които ловят в околностите. Колонията наброява около 500 екземпляра, включвайки гнездящите птици, както и миналогодишни неразмножаващи се.
Кирил Методиев – РИОСВ Пазарджик,
Димитър Демерджиев – БДЗП