Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Намерените останки от птицата

Останки от възрастен царски орел (Aquila heliaca) бяха открити в района Бесапарските ридове на 06 март 2008. Съдейки по състоянието им, птицата вероятно е загинала в края на лятото или началото на есента на 2007 г. Поради дългия период, през който останките са престояли на открито, причините за смъртта не могат да бъдат установени.

Птицата беше намерена по време на редовния мониторинг, който БДЗП осъществява и след сигнал от местен животновъд. Бесапарските ридове са орнитологично важно място и част от екологичната мрежа Натура 2000. БДЗП работи целенасочено за опазване на биологичното разнообразие в района чрез насърчаване на традиционни форми на местния поминък и устойчиво ползване на природните ресурси. Методични изследвания на орнитофауната тук, експерти от дружеството извършват от 2003 г. насам.

Въпреки полаганите усилия от страна на БДЗП и Българска фондация „Биоразнообразие” за опазване на мястото и превенция на бракониерството, тук все още масово се използва отрова за борба с лалугера (Spermophilus citellus), който също е световно застрашен вид. Доказателство за това е и откритата безконтролно изхвърлена в района на Бесапарските ридове отрова, проби от която бяха взети за анализ.

Царският орел е световно застрашен вид, включен в Приложение I на Директивата за птиците. Към 2007 г. в България са известни 15 размножаващи се двойки царски орли и 19 заети територии. БДЗП работи за опазване на царския орел от самото си създаване през 1988 г. Преките ни природозащитни дейности включват ежемесечен мониторинг на гнездовата популация на вида, охрана на застрашени двойки през размножителния период, търсене на неоткрити гнездящи двойки, залесяване с тополи, изграждане на изкуствени гнезда и др.