Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Малък креслив орел, © Михаил Илиев

Само за месец броят на известните гнезда на малкия креслив орел във важни за вида територии в страната нарасна с 37.

Между 10 април и 10 май четири екипа на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) проведоха теренни проучвания в защитените зони от Натура 2000 в Северна България – „Батова“, „Суха река“, „Хърсовска река“, „Лудогорие“, „Ломовете“, „Провадийско-Роякско плато“, „Камчийска планина“ и „Емине“. В три от тях („Лудогорие“, „Емине“ и „Батова“) проучванията са пилотни и за пръв път хвърлят яснота върху състоянието и числеността на малкия креслив орел в тези райони.

Гнездо на малък креслив орел, © Димитър Демерджиев

Гнездо на малък креслив орел, © Димитър Демерджиев

Част от новооткритите гнезда са локализирани в зоните от Югоизточна България: „Дервентски възвишения“, „Сакар“, „Западна Странджа“ и „Адата – Тунджа“.

Важните за малкия креслив орел територии в Северна България, които до този момент не бяха подробно изследвани, предоставят добри гнездови и хранителни местообитания, което води и до добра плътност на вида в тях. Предстоят още проучвания, за да се установи наличието на заплахи за орела и другите хищни птици в тази част на страната.

© Димитър Демерджиев

© Димитър Демерджиев

В рамките на LIFE проекта „Горите и земите на орела“ е планувано и поставянето на още седем сателитни GSM предавателя на малки кресливи орли през тази година. С част от тях ще бъдат маркирани млади птици от Северна България, ако се идентифицира подходящо гнездо. Припомняме, че през миналата година за пръв път в България поставихме предаватели на три малки кресливи орли. В момента едната птица се завърна в страната, другата се намира в Гърция, а третата продължава да е в Африка. Данните от сателитната телеметрия ще разкрият много за миграцията на вида, предпочитаните места, на които спира за почивка по време на дългия прелетен път, временните му местообитания и за идентифициране на заплахите и причините за смъртност при птиците по време на миграция и зимуване.

Поставяне на предавател на малък креслив орел, © Мариана Вълчева

Поставяне на предавател на малък креслив орел, © Мариана Вълчева

Всеки може да следи придвижванията на маркираните орли тук.

Мониторинговите дейности и изследването на вида чрез сателитна телеметрия се осъществяват в рамките на LIFE проекта „Земите и горите на орела“, изпълняван от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българското дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия.