Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

След поредица от становища, през ноември 2018 г., БДЗП подаде жалба до Министерството на околната среда и водите против решението по ОВОС, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив”, преди дни Министърът на околната среда и водите Нено Димов го отмени и обяви за нецелесъобразно.
МОСВ потвърждава направените в жалбата на БДЗП констатации относно качеството на проведените проучвания и Доклада за оценка на степента на въздействие, които в най-общи линии са:

  • Наличие на многобройни пропуски по отношение на вида и степента на отрицателните въздействия в изводите и заключенията в доклада
  • Липса на адекватни мерки за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните въздействия от реализацията на инвестиционното намерение върху защитените зони „Река Марица“ за опазване на дивата флора и фауна, „Марица – Пловдив“ за опазване на дивите птици и защитена местност  „Нощувка на малък корморан“.
  • Неясна и противоречива информация по отношение на дейностите по реализация на инвестиционното предложение
  • Мотивите за положителна оценка на качеството на ДОСВ не отразяват обективно реалното качество на доклада
  • Съществени пропуски в ДОСВ, които поставят под съмнение осигуряването в максимална степен на опазването и съхраняването на биологичното разнообразие в защитените зони
  • Неверни заключения по отношение степента на въздействие върху видовете птици
  • Недостоверно заключение за степента на въздействие върху защитената зона
  • ДОСВ е непълен и без обективна оценка на предмета на изследване.

Решението на МОСВ постановява процедурата по ОВОС и ОС да се върне на етап оценка на качеството на предоставения Доклад за оценка на степента на въздействие. Решението на МОСВ на база подадената от БДЗП жалба, е поредното доказателство за важната роля на гражданския контрол по отношение на правоприлагането в областта на опазване на природните ресурси на страната. БДЗП продължава да следи случая и е в готовност да съдейства с експертиза и информация на общинските и държавни институции.