Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Три (3) индивида от двата световно застрашени вида сухоземни костенурки (шипобедрена и шипоопашата), бяха иззети от детска градина на територията на гр. Хасково, през изминалата седмица. Костенурките са върнати на свобода в подходящи за тях местообитания. Проверката бе извършена от експерти на Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Хасково и Българско дружество за защита на птиците.

Незаконното отглеждането на сухоземните костенурки в детски градини и нерегламентирани зоокътове през последните години e масово явление на територията на нашата страна. Изследвания на наши паразитолози и микробиолози категорично установиха, че в храносмилателната система на голям процент от костенурките има салмонели, а в кръвоносната им система лептоспири. Почти всяка костенурка е опаразитена с кръвосмучещи (Hyaloma spp.) и други кърлежи. Контактът с костенурки и техните фекалии представлява сериозна опасност от заразяване и разпространение на салмонелоза, а вероятно и от други тежки заболявания. Ето защо предупреждаваме, че всякакъв контакт с костенурки (особено в детските заведения!) е недопустим от хигиенна гледна точка. Независимо от установените болестотворни микроорганизми и паразити, сухоземните костенурки не представляват никаква опасност за здравето на човека, ако не бъдат пипани, пренасяни, отглеждани в домашни условия или използвани за храна. В България има два вида сухоземни костенурки. И двата са застрашени от изчезване и по тази причина от 1981г. са под строга защита. Категорично е забранено тяхното улавяне, убиване, преследване, вземане на яйца, притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия, предлагане за продажба или размяна, препариране, излагане на публични места и размяна на препарирани екземпляри. За нарушение на закона се предвижда затвор до 3 години или глоба до 2000 лв. Костенурките са също и видове защитени по силата на подписаните от страната международни конвенции и споразумения като Бернската конвенция, Директива 92/43 на ЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). И двата вида са определени като световно застрашени видове и са вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN).

Молим детските градини, в които има донесени от деца и родители костенурки, да се обадят на нашите телефони за да приберем и освободим в природата на безопасно место тези редки животни.

Информацията е предоставена от БДЗП – регионален офис гр.Пловдив.
Лице за контакти: Георги Попгеоргиев – тел:032/62 62 12; 089/861 03 93