Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Тридесет и седем (37) индивида от двата застрашени от изчезване в световен мащаб вида сухоземни костенурки бяха конфискувани в рамките на масирани проверки проведени в периода 15-19 август 2005г. в района на градовете Ивайловград, Елхово, Тополовград и Шумен. Мащабните проверки за незаконно събиране и притежаване на сухоземни костенурки са реализирани по инициатива на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) – клон Пловдив с участието на Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Хасково, Стара Загора, Шумен, Подвижна горска стража и полиция. Тридесет и един индивида от изчезващите костенурки са открити в двора на бензиностанция в околностите на гр. Любимец, пет индивида са конфискувани от частен дом и един е предаден доброволно на природозащитниците. В рамките на проверките са проверени осем (8) ромски катуна, като в 4 от катуните са открити пресни остатъци от изядени сухоземни костенурки. На нарушителите са съставени констативни протоколи на база на които те ще бъдат санкционирани от РИОСВ по силата на закона за Биологичното разнообразие за посегателства срещу строго защитени видове. Това е поредния голям удар срещу незаконното събиране на сухоземни костенурки, след задържането на 4-ма роми с 20 костенурки преди 10 дни. Съгласно закона за биологичното разнообразие нарушителите се наказват с глоба до 10 000 лева или лишаване от свобода до 3 години при бракониерство срещу защитени видове. Забранено е събирането, убиването, търговията и отглеждането в домашни условия на сухоземни костенурки, казва още законът. И двата вида сухоземни костенурки са световно застрашени, включени в Световния Червен списък на Международната организация за защита на природата /IUCN/ и по Закона за биологичното разнообразие у нас. Костенурките са също и видове, защитени по силата на подписани, ратифицирани и влезли в сила за страната ни международни конвенции и споразумения като Бернската конвенция, Директива 92/43 на Европейския съюз /ЕС/ за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).