Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Грубо нарушение на закона, пораждащо опасност и за хората бе установено в Странджа планина. На 16.07.2004 г. експертът от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) Димитър Демерджиев откри два мъртви царски орела (Aquila heliaca) в едно от гнездата в Странджа. Под гнездото е намерена мъртва възрастна птица, а младата – в самото гнездо. Със съдействието на РИОСВ – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна, птиците бяха изпратени за анализ в Националния диагностичен научно-изследователски ветиринарно-медицински институт – София. Резултатите сочат наличието на висока концентрация на фосфороорганичен пестицид у една от птиците. Най-вероятно това е вид родентицид. Родентицидите са препарати за унищожаване на гризачи Все още не е ясен начина, по който отровата е попаднала у птиците. Царският орел е световно застрашен вид. В България са известни само 16 гнезда. От повече от 15 години БДЗП работи по специална програма за спасяването на вида в страната, която включва мониторинг на популацията, охрана на рисковите гнезда, опазване на местообитанията и образователни дейности.