Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Ако цялото население на земята поддържа същото ниво на консумация както държавите в Европейския съюз, днес човечеството вече щеше да е изтощило ресурсите на планетата за цялата година.

Денят на надхвърлянето за Европейския съюз е поводът над 260 граждански организации да изпратят отворено писмо до държавните ръководители, президентите на Европейската комисия, Съвет и Парламент, както и до европейските депутати с призив да работят за климатично неутрална, незамърсяваща и опазваща природата икономика.

Най-важните точки в писмото са:

  • Задълбочаване и ускоряване на Зелената сделка чрез пълното прилагане на приетите цели и справяне с недостатъчно амбициозните дейности, посветени природата, климата и замърсяването
  • Радикално увеличаване на публичните инвестиции за климат, околна среда и социални дейности
  • Подсилване на управлението на ЕС, демокрацията и ефективното участие в гражданското общество

Нашите общества и икономики се поддържат от природата, която ни дава храна, вода, влакна, дървесина, въглеродно задържане и земя за инфраструктурата. И макар че в ЕС обхваща само 7% от световното население, щяхме да имаме нужда от три планети, за да задоволим нуждите си, ако всички на планетата живееха като европейците. Това не само е неустойчиво, но е и безотговорно.

Последствията от нашето екологично прахосничество включват обезлесяване на глобално ниво, загуба на биоразнообрзаие, колапс на рибните запаси, намаляване на водните ресурси и замърсяване, ерозия на почвата, замърсяване на въздуха и промени в климата, които водят до по-чести екстремни климатични явления, като суши, наводнения и пожари. Това засяга всички нас, тъй като Европа очаква повишаването на температурите заради климатичните промени тук да е два пъти по-голямо, отколкото на другите континенти. Рисковете, свързани с експлоатацията на ресурси, като насилие, бедност и лошо управление, поставят глобалния мир и сигурност в риск.

Предстоящите избори за Европейски парламент дават възможност на политиците и отговорните лица да преобърнат тази тенденция. Само като направят тройната планетарна криза от промени в климата, загуба на биоразнообразие и замърсяване свой най-висок приоритет европейските политици ще гарантират оцеляването на планетата. Тези избори са възможност и за всеки европейски гражданин да даде гласа си за по-зелено и устойчиво бъдеще на континента.