Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

http://www.birdlife.net/news/news/2003/07/imperial_woodpecker Кеймбридж, 11 юли 2003 г. – Изследователски екип на БърдЛайф Интернешънъл, след серия от експедиции в последните находища на вида, установи, че Кралският кълвач Campephilus imperialis вероятно е поредното попълнение в списъка на окончателно изчезналите от планетата видове. Кралският кълвач е най-едрият представител на разред Кълвачоподобни, с черно-бяла окраска и дължина на тялото от 60 см. Видът е населявал високопланинските иглолистни гори в планината Сиера Мадре в севрозападно Мексико. В исторически план не е бил особено рядък в своите традиционни местообитания. Последните подробни данни за вида датират от 1956 г., въпреки че оттогава са съобщавани още осем наблюдения. Съвместно, БърдЛайф Интернешънъл и местната природозащитна организация Просима, осъществиха 16 дневна експедиция в изолиран район в централната част на щата Дуранго, откъдето за последно е съобщен вида през 1996 г. Подобна експедиция преди две години, след престой в района от над 11 месеца, откри свидетелства за присъствие на кралски кълвачи, но не можа да установи сигурно наблюдение. След този неуспех, кралският кълвач ще бъде вписан в категорията „Критично застрашен (Вероятно изчезнал)“ в Червената книга на Международния съюз за защита на природата (IUCN). Причините за изчезването му се свързват със загубата на подходящи местообитания – необходими са му обширни територии (една двойка заема над 26 km2) от девствена гора, с изобилие на мъртви дървета, в които да гнезди и намира храната си. Въпреки че в планинския район на Сиера Мадре все още са запазени обширни иглолистни гори, в тях се провеждат сечи и се отстраняват сухите дървета. Отстраняването на т. нар. мъртва дървесина от горите е причина за драстично обедняване на биологичното разнообразие.