Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

От началото на юни 2007 година БДЗП е член на южната, екологична камара на Съветa за стопанисване на горите (Forest Stewardship Council – FSC) – международна, неправителствена организация, създадена през 1993 г. като първата световна и независима система за сертифициране на стопанисването на горите и продуктите от тях. Членовете на FSC са обединени според интересите си в три камари – икономическа, социална и екологична. Всяка от трите камари от своя страна е разделена на още две субкамари – южна за развиващите се и северна за развитите държави.

Как работи FSC?
FSC работи с международно признат стандарт за отговорно управление на горските ресурси, в чиято основа са залегнали 10 принципа, дефиниращи устойчивото стопанисване на горите. Правилата на FSC се приемат от горските стопани доброволно доброволно и всеки стопанин или производител на горски продукти може да се подложи на оценка дали дейностите му съответстват на тези правила. Оценката се прави от независими компании и ако е положителна, приключва с издаването на международно признат сертификат и правото да се ползва и поставя логото на FSC върху съответните продукти. Логото на FSC върху горските продукти гарантира на потребителите, че тези продукти са резултат от устойчиво стопанисване на горите. Купувайки именно продукти с логото на FSC, потребителите от своя страна подкрепят отговорното горско управление.

Как се прилагат принципите на FSC на национално ниво?
Принципите на FSC в различните страни се адаптират към специфичните условия на страната от „национални работни групи”, които представят гледните точки на заинтересованите лица, вече на национално ниво. Една от основните задачи на работната група е да разработи национален стандарт за отговорно горско стопанисване в дадената държава. Националните стандарти се одобряват и акредитират от FSC и служат като база за сертификация на стопанисването на горите и продуктите от тях в съответната страна. В държави, където няма акредитирани стандарти (каквато е и България), сертифициращите тела ползват собствени, адаптирани към местните условия.

В България процесът на горска сертификация тече от няколко години, но БДЗП е един от първите членове на FSC. Членството ни в FSC дава възможност да участваме активно в процеса по сформирането на национална работна група и в работата й в последствие, главно по разработването на национален стандарт за отговорно стопанисване на горите в България. Като член на FSC, БДЗП има право да прави коментари на всички сертификации, които текат в страната, а сертифициращите тела са задължени да ни информират за тях и да се консултират с нас преди издаването на даден сертификат. БДЗП ще има право да обжалва официално неправомерни решения и действия, както на сертифицираните стопани или производители, така и на сертифициращите тела, които не спазват процедурите на FSC или в работата си не са независими и обективни. БДЗП ще се включи и в дейностите на FSC на международно ниво.

За повече информация:
Ваня Рътарова – отговорник по опазване на горите, БДЗП

Вероника Фердинандова – координатор на Европейската работна група по горите на BirdLife Intеrnatinal

www.fsc.org